PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

tus kws tshawb fawb ntsuas dej

Cov Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl substances (PFAS) yog ib cov tshuaj khes mis tib neeg-tsim tawm los ntau ua hluav taws tsis kub, thiab roj tsis lo, tsis tsuas, tsis ntsu roj , thiab tsis ntub dej. Nws tsis hloov los sis tawg yaj yooj yim li. Yog li ntawd, nws thiaj ri mus thoob plaws rau ib puag ncig ntawm tej zej zog thiab pom muaj nyob rau saum huab cua, dej, thiab av. Cov neeg paub tab txawj xeeb txog qhov muaj tshuaj PFAS ntau tsam ho ua muaj mob rau tib neeg..

PFOA thiab PFOS yog ob hom tshuaj khes mis PFAS tau siv ntau tshaj plaws. Nyob rau ob peb xyoo los no, tau muab cov tshuaj khes mis GenX los hloov cov PFOA, thiab tau muab cov PFBS los hloov cov PFOS. Cov tshuaj khes mis tshiab no los kuj ua tau muaj mob.


Tshuaj PFAS Ua Mob Nkeeg Tau Li Cas

Kev tshawb fawb tseem sam sim ua kom nkag siab txog qhov tshuaj PFAS ua mob nkeeg. Qee yam tshuaj PFAS tau tshawb fawb ntau dua lwm yam (tshwj xeeb yog PFOA thiab PFOS). Cov kws tshawb fawb Scientists tseem pheej kawm txog qhov kev ua mob nkeeg los ntawm nphav raug qhov paug tshuaj PFAS tsis huv.

Kev tshawb fawb qhia tias nphav raug tshuaj PFAS nce qhov yuav muaj mob nkeeg ob peb yam phom sij heev.

Rau cov tshuaj PFOA/PFOS, cov kev tshawb fawb pom muaj mob rau cov roj ntsha tiv thaiv kab mob, lub plawv tej hlab ntshav, tib neeg kev loj hlob, thiab mob khes xaws (cancer). Thiab nws ua rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob poob qis zog rau cov me nyuam yaus.

Rau cov tshuaj khes mis GenX, cov kev tshawb fawb tej tsiaj pom muaj mob rau daim siab, lub raum, thiab cov roj ntsha tiv thaiv kab mob, nrog rau kev loj hlob thiab mob khes xaws (cancer).

Rau cov tshuaj PFBS, cov kev tshawb fawb tej tsiaj pom muaj mob rau cov qog txia, tej khoom chaw tsim me nyuam thiab tej nqaij, kev loj hlob rau tus me nyuam hauv plab, thiab lub raum.

Lub Tuam Tsev Tswj Tiv Thaiv Zej Zog Environmental Protection Agency (EPA) tau kho lawv cov ntawv cob qhia dej haus kom huv rau tshuaj PFAS thaum lub Rau Hlis Ntuj 2022. Cov no yog cov ntawv cob qhia kav tag ib sim neej los tiv thaiv txhua tus neeg rau qhov muaj mob tau raug tshuaj PFAS nyob rau tag nrho lawv lub neej, xam nrog cov dej haus. Cov ntawv cob qhia tsis yog cov cai tswj los sis cov kev tswj fwm dej haus. Lawv tau tsim los pab ceeb toom koj ntawm cov ntaub ntawv tshawb fawb tshiab rau qhov muaj mob ntawm cov tshuaj khes mis no thiab muab cov ntaub ntawv qhia ntxiv tsim kho cov hom phiaj yav tom ntej.


Ua li cas Tib Neeg thiaj Raug Tshuaj PFAS

Yuav luag txhua tus tau raug tshuaj PFAS los ntawm kev nphav raug hauv tej zej zog los sis siv cov khoom uas muaj tshuaj PFAS.

Tshuaj PFAS muaj nyob rau cov npuas tua hluav taws, tej tshuaj tsis khub tsuas, tej lauj kaub tais diav ua noj tsis khub, tej ris tsho thiab khau tsis ntub dej, cov ntawv qhwv khoom noj sai, cov tshuaj khoom tu cev, thiab ntau yam khoom muag rau tib neeg siv. Tab txawm tias tej cov tshuaj PFAS tsis tau siv ntxiv lawm los, nws tseem muaj nyob rau tej zej zog vim tias cov tshuaj khes mis no tsis lam xam yaj yooj yim mus.

Vim tias tau siv tshuaj PFAS ntau heev, nws kuj muaj nyob rau hauv peb cov pas dej thiab cov kwj dej, tej ntses, thiab tej dej haus.

Kawm txog tshuaj PFAS nyob hauv Madison thiab Dane County.


Kev Pub Niam Mis thiab PFAS

PFAS tuaj yeem kis mus rau ib tus me nyuam mos los ntawm cov kua mis. Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, cov txiaj ntsig ntawm kev pub niam mis tseem ceeb tshaj txog cov kev pheej hmoo rau cov me nyuam mos ab tau nphav raug txog PFAS nyob rau cov kua mis. Niam thiab txiv yuav tsum tau nrog lawv cov kws kho mob tham yog tias lawv muaj cov kev hnyav siab txogkev pub niam mis thiab PFAS.


Ua Cas Thiaj Txo Tau Koj Qhov Kev Raug Tshuaj PFAS

Txo Siv Cov Khoom uas Muaj Tshuaj PFAS

Muaj txhiab-txhiab cov tshuaj khes mis PFAS tsim ua nyob thoob plaws lub Teb Chaws Meskas. Qee yam tshuaj khes mis PFAS tsis tsim ua ntxiv mus lawm nyob rau Teb Chaws Meskas tab sis tseem tsim ua nyob rau lwm teb chaws thiab xa tuaj nkag rau Teb Chaws Meskas nyob rau cov khoom lag luam.

Txo kev raug tshuaj PFAS:

 • Kuaj xyuas cov ntawv lo khoom rau qhov ua cov khoom seb puas muaj lo lus “fluoro” los sis “perfluoro”.
 • Yuav tau paub cov ntawv qhwv khoom noj uas muaj qhov vuam ua kom txhob lo roj rau. Xws li cov hnab ntim paj kws thiab cov ntawv qhwv khoom noj sai thiab cov thawv ntim khoom noj.
 • Zam cov tshuaj pleev rau kom txhob khub tsuas. Xaiv tej rooj tog thiab cov ntaub pua plag tsev uas tsis muaj qhov “ua kom txhob khub tsuas” thiab tsis txhob siv cov tshuaj no rau tej khoom no los sis lwm yam khoom. Zam tej nkaub ncaws, cov phij xab, khoom pw hav zoov thiab cov khoom kis las muab vuam ua kom dej tsis ntub los sis txhob khub tsuas.
 • Zam los sis txo siv cov lauj kaub tais diav ua noj-tsis khub. Tso tseg txhob siv cov lauj kaub tais dej ua noj-tsis khub muaj qhov vuam nti los lawm.

Txo Cov Tshuaj PFAS Nyob Hauv Cov Dej Koj Haus

Cov dej rau zej tsoom siv tam sim no tsis tau kom kuaj rau tshuaj PFAS thiab muaj ntau qhov nyob hauv Dane County tsis ua. Madison Lub Tsev Tsim Tso Dej (Water Utility) tau kuaj, thiab cov tshuaj PFAS muaj qis dua Wisconsin cov ntawv cob qhia kev noj qab haus huv tau pom zoo siv nyob rau tam sim no. Hu mus cuag koj lub nroog yog tias koj xav paub txog ntawm kev kuaj tshuaj PFAS nyob hauv koj lub zej zog.

Ua kom txo tau kev raug tshuaj PFAS thiab tiv thaiv kev noj qab haus huv, txo los sis tso tseg qhov siv cov dej haus muaj tshuaj PFAS los sis siv lwm yam dej haus muaj.

Lwm yam dej haus muaj xws li:

 • Cov dej los ntawm qhov chaw tau kuaj rau tshuaj PFAS thiab muaj qis dua Wisconsin Tsab Cai Tswj fwm Dej Hauv Nruab Tiv Tau Pom Zoo siv (Wisconsin Recommended Groundwater Enforcement Standard) muaj qib ntawm 20 feem tauj ib lab-lab.
 • Cov dej los ntawm qhov chaw tau kho pom zoo siv tau los ntawm ANSI/NSF Tsab Cai Tswj 53 los sis 58 kom txo tshuaj PFAS.
 • Cov poom dej uas tau lo daim ntawv muaj lub twj NSF thiab/los sis IBWA.

Ob lub tshuab lim dej hom “granular activated carbon” thiab hom “reverse osmosis filters” lim txo tau tshuaj PFAS nyob hauv cov dej. Thaum muaj cov tshuaj PFAS nyob hauv koj cov dej siab dua ntawm Wisconsin Tsab Cai Tswj Fwm Dej Hauv Nruab Tiv Tau Pom Zoo siv muaj qib ntawm 20 feem tauj ib lab-lab, peb xav kom siv qhov tshuab lim dej rau:

 • Cov dej haus
 • Cov dej ua noj
 • Cov dej ua mis pub me nyuam mos los sis khoom noj
 • Cov dej ntxuav txiv hmab txiv ntoo los sis cov zaub
 • Cov dej txhuam hniav
 • Cov dej pub cov tsiaj

Ua Raws Cov Lus Qhia rau Kev Noj Ntses

Lub Tuam Tsev Saib Liaj Iav (Department of Natural Resources) tau kuaj cov ntses nuv cuab tau los ntawm Tus Dej Yahara River txuas rau cov pas dej nyob rau 2020. Kuaj tau muaj cov tshuaj PFOS siab dua qhov muaj zoo rau kev noj qab haus huv. Ua raws li cov kev qhia noj ntses hauv Dane County yuav txo tau kev raug tshuaj PFAS/PFOA.

Nyob rau xyoo 2022, kuaj cov ntses los ntawm Tus Kwj Dej Black Earth Creek muaj cov tshuaj PFAS ntau tsawv. DNR tau kho hloov lawv cov ntawv qhia kom muaj cov ntses los ntawm Tus Kwj Dej Black Earth Creek.

Tiv Thaiv Koj Kev Noj Qab Haus Huv Tom Qab Mus Hauv Pas Dej thiab Kwj Dej Los

Kov cov dej hauv pas dej, tus dej, los sis kwj dej uas muaj tshuaj PFAS yuav tsis ua muaj mob rau kev noj qab haus huv tam sis. Koj yuav tsum zam txhob haus los sis txhob nqos yuam kev cov dej. Koj los yuav tsum zam txhob kov cov npuas nyob ntawm cov dej uas tej zaum muaj tshuaj PFAS paug tsis huv. Tom qab mus hauv hav dej los sis kov cov npuas dej, ntxuav tes thiab yaug cov tsiaj tu kom tiv thaiv txhob nqos tau tau tshuaj PFAS uas tej zaum lo rau ntawm daim tawv los sis cov plaub.

Cov npuas uas muaj tshuaj PFAS...

 • Nws ua kob dawb pawg
 • Nws sau ua pawg zoo li cov npuas chais fwj txwv
 • Nws muaj tsos nplaum
 • Nws yuav tshuab mus rau tej av thiab sau nyob raws tej ntug pas dej thiab tej ntug dej
 • Nws ib txwm sib

Cov npuas dej ib txwm muaj…

 • Nws ua kob-tsis dawb thiab/los sis kob av
 • Feem ntau muaj nyob rau tej ceg dej teeg, muaj rau tej dej ntaus yis los sis txhaws tus dej
 • Nws muaj ntxhiab tsw av los sis tsw ntses

Kev Pub Niam Mis Mus Ntxiv

Raws li kev tshawb fawb niaj hnub no, qhov txiaj ntsig ntawm pub niam mis muaj qhov zoo ntau tshaj qhov tsam cov me nyuam mos raug tshuaj PFAS nyob rau cov kua mis. Tshuaj PFAS yeej kis tau rau tus me nyuam mos los ntawm cov kua mis. Cov niam txiv yuav tsum tau nrog lawv cov kws kho mob sib tham yog tias lawv muaj kev txhawj txog kev pub niam mis thiab tshuaj PFAS.


Mus Nrhiav Ntaub Ntawv Ntxiv Rau Lwm Qhov Chaw

Kawm ntxiv txog tshuaj PFAS

Cov ntaub ntawv los ntawm Cov Chaw Hauj Lwm Hauv Zos

Ntaub ntawv ntawm lub Tuam Tsev Environmental Protection Agency (EPA)

Cov ntaub ntawv ntawm Tshuaj PFAS Ua Mob Nkeeg rau Tib Neeg thiab Tej Tsiaj

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?

Zej zog Kev Noj Qab Haus Huv