tus kws tshawb fawb ntsuas dejKob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas hluav taws tsis kub, thiab ntxuav roj, yam tsis huv uas lo rau, roj nqaij, thiab dej.

Cov tshuaj sib tov no tsis hloov pauv thiab tsis tawg yooj yim, thiab raws li qhov tshwm sim no, nws yuav ri thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig thiab tuaj yeem pom muaj nyob rau saum huab cua, dej, thiab av. Nyob rau ntau xyoo tsis ntev los no, cov kws tshaj lij tau txhawj xeeb txog qhov mauj ntau zuj zusntawm cov kev cuam tshuam tsis zoo vim los ntawm cov kev muaj PFAS ntau nyob rau tib neeg kev noj qab haus huv.


Txoj Hauv Kev Tib Neeg Nphav Raug PFAS

Txawm tias qee cov PFAS tsis raug siv mus ntxiv lawm, tseem muaj ntau cov nyob rau khoom lag luam thiab yuav luag txhua leej twb tau nphav raug cov tshuaj sib tov no lawm. PFAS yog muaj nyob rau cov npuas tua hluav taws, txhuaj ntxuav yam tsis huv lo rau, cuab yeej ua noj tsis khub, tsho thiab cov khau tsis nkag dej, cov khoom qhwv khoom noj sai, cov khoom tu cev, thiab muaj nyob rau ntau yam khoom uas muag rau tib neeg siv.

Vim tias cov tshuaj sib tov no tau raug siv yam nthuav dav thiab vim tias lawv txav mus los nyob rau cov dej hauv qab av thiab cov dej saum npoo av, PFAS los kuj nyob rau cov khoom siv xa dej haus ib yam.

Qhov ntau ntawm cov dej tsis huv ntawm dej tsis huv los ntawm PFAS tuaj yeem pom nyob ze cov chaw uas tsim cov khoom lag luam nrog PFAS, thaj chaw ntawd raug siv rau kev cob qhia kev tua hluav taws, thiab qee qhov chaw pov khib nyiab.


Txoj Hauv Kev PFAS Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Kev tshawb fawb tseem tab tom muaj-mus ntxiv kom nkag siab txog ntawm PFAS cov kev cuam tshuam tej zaum yuav muaj nyob rau kev noj qab haus huv. Qee cov PFAS twb raug kawm ntau tshaj lwm yam (tshwj xeeb yog PFAO thiab PFOS) thiab cov kws tshawb fawb tseem tab tom kawm paub txog ntawm cov kev cuam tshuam kev noj qab haus huv ntawm cov kev nphav raug txog kev sib sau ua ke ntawm PFAS.

Muaj kev nphav raug PFAS los sis PFAS nyob rau hauv koj lub nrog cev tsis txais tau tias koj yuav tsum muaj cov teeb meem kev noj qab haus huv yam tam sim no los sis nyob rau yav tom ntej, tab sis muaj tim khawv kev nphav raug PFAS tuaj yeem tsim ua rau muaj kev noj qab haus huv tsis zoo tshwm sim los.

Qee cov kev kawm nyob rau cov tib neeg nphav raug PFAS tau qhia tawm tias PFAS tseem tuaj yeem muaj kev pheej hmoo phom sij ntau tuajntau cov yam ntxwv kev noj qab haus huv tsis zoo xam nrog:

  • Muaj qhov tsis zoo txog kev loj hlob, kev kawm, thiab tus cwj pwm ntawm cov me nyuam mos ab thiab cov me nyuam uas loj zog lawm
  • Txo ua rau tib neeg cev xeeb me nyuam nyuaj
  • Muaj kev cuam tshuam nrog lub nrog cev cov hoj moos (hormones) li ib txwm
  • Cov qib ntshav muaj roj nce ntxiv
  • Muaj qhov tsis zoo txog ntawm fab roj ntshav tiv thaiv kab mob
  • Muaj kev pheej hmoo mob cancer nce ntxiv

Siv kev tshawb fawb uas muaj, cov qib kev pab tswv yim kev noj qab haus huv thiab cov qauv cai siv hauv dej tau teeb cia ua ib qib los tiv thaiv cov neeg, xam nrog cov pej xeem neeg tus lub cev khov tsis tau txaus yam li cov neeg tus uas cev xeeb me nyuam thiab cov me nyuam yaus, los ntawm cov kev cuam tshuam kev noj qab haus huv no.


Kev Pub Niam Mis thiab PFAS

PFAS tuaj yeem kis mus rau ib tus me nyuam mos los ntawm cov kua mis. Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, cov txiaj ntsig ntawm kev pub niam mis tseem ceeb tshaj txog cov kev pheej hmoo rau cov me nyuam mos ab tau nphav raug txog PFAS nyob rau cov kua mis. Niam thiab txiv yuav tsum tau nrog lawv cov kws kho mob tham yog tias lawv muaj cov kev hnyav siab txogkev pub niam mis thiab PFAS.


Txoj Hauv Kev Txo Qis Kev Nphav Raug Txog PFAS

Lim Dej

Ob tshuab lim dej hom siv thee hauv lub lim (granular activated carbon) thiab hom lim tshem yav tsis siv tawm (reverse osmosis filters) tuaj yeem txo qis PFAS nyob rau hauv dej.

Thaum muaj PFAS ntau nyob rau hauv dej siab dua ntawm xeev Wisconsin Tus Qauv Cai Tau Qhia Dej Hauv Qab Av (Wisconsin Recommended Groundwater Enforcement Standard) qib ntawm 20 feem rau txhiab pua lab, peb qhia qhov kev siv ntawm taub dej los sis ib qho fab kev lim dej muaj ntawv pov thawj los txo qis PFOS thiab PFOA rau kev haus dej, kev ua noj, kev ua kom me nyuam raug raws phiaj xwm los sis khoom noj, kev ntxuav cov txiv hmab txiv ntoo los sis cov zaub, kev txhuam hniav, los sis kev pub cov tsiaj yug hauv tsev.

Ua Raws Li Cheeb Nroog DaneCov Lus Qhia Tswv Yim Kev Noj Ntses

Cov lus qhia rau kev noj ntses ntawm Cheeb Nroog Dane tau muab siv vim rau qhov kev ntes ntses hauv Lub Cheeb Nroog Dane muaj cov kuab tshuaj xws li mercury thiab PCBs. Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Peev Txheej Hav Zeev tau kuaj xyuas ntses los ntawm Tus Dej Yahara tus dej los ntawm pas dej loj hauv xyoo 2020. Cov txiaj ntsig ntawm kev kuaj tau qhia tawm txog cov theem ntawm PFOS uas siab dua cov qauv ib txwm kev noj qab haus huv uas tau pom zoo. Ua raws li cov lus taw qhia txog kev noj ntses rau hauv Lub Cheeb Nroog Daine yuav txo tau kev tau txais PFAS/PFOS.

Txo Kev Siv Cov Khoom Lag Luam uas Muaj PFAS

Txhiab-txhiab ntawm cov tshuaj khe mis PFAS muaj nyob rau hauv khoom lag luam thoob plaws lub Teb Chaws Mes Kas. Qee cov tshuaj PFAS yuav tsis pub tsim tawm ntxiv mus lawm nyob rau lub Teb Chaws Mes Kas tab sis tseem raug tsim yam thoob plaws ntiaj teb thiab tuaj yeem raug xa tuaj nkag rau lub Teb Chaws Mes Kas nyob rau tus neeg siv cov khoom lag luam. Txo qis PFAS kev nphav raug:

  • Tshuaj xyuas cov ntawv lo khoom lag luam txhawm rau cov khoom xyaw uas xam nrog cov lo lus "fluoro" los sis "perfluoro."
  • Yuav tau paub txog ntawm kev qhwv rau cov khoom noj uas muaj yam ua kom roj txhob lo pleev rau. Cov piv txwv xam nrog cov hnab ntim lub tub ncu paj kws thiab cov khoom qhwv khoom noj sai thiab cov thawv.
  • Zam cov tshuaj pleev rau kom ub no txhob lo-txhob khub Xaiv tej rooj tog thiab cov ntaub pua plag tsev uas tsis muaj muag yam li “tshuaj ua kom txhob lo-txhob khub” thiab tsis txhob siv yam tshuaj no rau tej khoom nolos sis lwm yam khoom. Xaiv lwm ua yam khaub ncaws hnavuas tau tiv thaiv dej los sis yam yuav lo yuav khub rau, xws li tsho hnav tuaj sab nrauv thiab cev khaub ncaws kis las, phij xab, thiab khoom mus pw ua si thiab cov khoom siv kis las.
  • Zam los sis txo kev siv ntawm cov cuab yeej ua noj-tsis khub thiab tso tseg kev siv cov khoom lag luam yog tias muaj cov cim qhia qhov qhwv tsis-khubuas tsis zoo siv lawm.

Cov Ntaub Ntawv Ntau Ntxiv