Kev Qhia Cov Ntses

fish filet on plate with vegetables

Kev noj ntses kuj yog ib qhov qab, pheej yig, thiab pluag noj muaj txiaj ntsim zoo. Tab sis kev noj tej hom ntses kuj ho phom sij heev vim nws muaj tshuaj mercury, PCBs, thiab PFAS.

Cov neeg nram qab no muaj qhov ua tau muaj mob siab tshaj plaws los ntawm cov tshuaj khes mis no.

 • Cov me nyuam yau qis dua 15 xyoo
 • Cov neeg cev xeeb tub (thiab cov me nyuam lawv muaj hauv plab)
 • Cov neeg cev kuj tseem yuav xeeb tub
 • Cov neeg pub niam mis

Raug Tshuaj PFAS rau koj lub cev

Cov ntses me (White bass, bluegill, thiab crappie) yog cov muaj tshuaj PFAS ntau siab tshaj plaws.

Tshuaj PFAS muaj ntau zus hauv tus ntse, tab sis tsis muaj qhov qhia nws muaj rau qhov twg.

Tshuaj PFAS yuav nyob tau hauv koj lub cev mus ntau xyoo. Koj yim noj ntse ntau muaj tshuaj PFAS, yim yuav ua muaj mob nce siab zus tuaj rau koj.

Tshuaj PFAS ua tau muaj teeb meem kev loj hlob rau cov me nyuam yaus. Nws ua tau nce koj qhov muaj mob

 • Khees xaws (cáncer)
 • Ua mob rau koj lub cev qhov tiv thaiv thiab qhov kev xeeb tub
 • Muaj roj hauv hlab ntsha ntau
 • Pauv qhov koj cov roj ntsha hormones thiab cov qog txia hormones ua hauj lwm

Peb tsis paub ib qhov kev npaj ua los sis ua ntses noj kom txo tau koj qhov raug tshuaj PFAS.


Raug tshuaj mercury rau koj lub cev

Txhua hom ntses muaj me ntsis tshuaj mercury. Nws muaj tag nrhov hauv tus ntses lub cev, qhov yus noj los muaj tib si.

Tshuaj Mercury ua mob rau cov hlab ntsha hnov. Nws ua tau piam sij rau ib tug me nyuam lub hlwb uas nws tseem loj hlob tuaj. Nws ua tau rau cov me nyuam yaus muaj cwj pwm phem thiab kawm tsis tau zoo.

Rau cov laus, tshuaj mercury ua tau rau tes taw txhav, tsis pom kev zoo, tsis hnov lus zoo, hais lus tsis tau zoo. Nws kuj yuav nce qhov ua rau mob plaws rau cov txiv neej.

Koj yuav tshem tawm tau tshuaj mercury hauv koj lub cev li ntawm ob peb lub asthiv. Kev ncua koj pluag noj kom ntev pab txo tau cov tshuaj mercury hauv koj lub cev.


Raug tshuaj PCB’s rau koj lub cev

Cov ntses me thiab mos ib txwm muaj tsawg tshuaj PCBs. Nws muaj rau hauv cov roj. Ntses pam nais thiab ntses tuaj kub, yog cov ntses rog, kuj yuav muaj tshuaj PCB ntau siab dua.

Koj yuav txo tau cov tshuaj PCBs nyob hauv tus ntses los ntawm:

 • Luas daim tawv ntses tawm
 • Hlais qhov muaj roj tawm
 • Ua nws noj cia cov roj tawm mus (li muab ci los sis hau)

Cov neeg cev xeeb tub uas noj ntses ntau muaj tshuaj PCBs kuj yuav muaj cov me nyuam mos yug tau tsis muaj ceeb tawj. Lawv cov me nyuam mos kuj yuav muaj rau lub cev thiab kev kawm loj hlob qeeb. Tshuaj PCBs yuav ua tau rau koj tsis muaj me nyuam, ua mob rau koj lub cev qhov tiv thaiv, thiab kuj yuav ua mob khees xaws (cáncer).

​Tshuaj PCBs sau mus nyob rau cov roj hauv koj lub cev mus ntau xyoo. Txhua zaus koj noj ntses muaj tshuaj PCBs ces qhov muaj tag nrho hauv koj lub cev nce tuaj.


Ua Raws Qhov Kev Qhia Noj Ntses Zoo

Ua raws cov kev qhia no kom txo tau koj qhov raug tshuaj mercury, PCBs, thiab PFAS hauv cov ntses. Cov kev qhia no tsis siv rau tsev noj mov los sis cov khw-yuav ntses.

Wisconsin cov dej feem ntau

Kev Qhia NtsesRau cov me nyuam yaus qis dua 15, cov poj niam hnub nyoog tseem yuav xeeb tubRau cov txiv neej, cov poj niam hnub nyoog tsis xeeb tub lawm
Noj ntau li cas los tau Cov Ntses: Bluegill, Crappie, Yellow Perch, Sunfish, Bullhead, Inland Trout
Noj tau 1 pluag ib asthivCov Ntses: Bluegill, Crappie, Yellow Perch, Sunfish, Bullhead, Inland troutCov Ntses: Walleye, Pike, Bass, Catfish, tag nrho lwm hom ntses
Noj tau 1 pluag ib hliCov Ntses: Walleye, Pike, Bass, Catfish, tag nrho lwm hom ntsesNtses Musky
Tsis txhob nojNtses Musky 

Tshuaj PCBs

Kev Qhia NtsesRau txhua tus
Tus Kwj Deg Badfish Creek & Oregon Branch ntws ntawm Schneider Road mus

Ntses Pam Nais – 1 pluag ib hlis

Tag nrho lwm hom ntses – saib qhov qhia saum toj no

Pas Dej Lake Wingra

Ntses Pam Nais – li 1 pluag ib hlis

Tag nrho lwm hom ntses – saib qhov qhia saum toj no

Pas Dej MononaNtses Pam Nais – li 1 pluag ib hlis, cov loj me los tau

Tshuaj PFAS

Tus Kwj Deg Black Earth Creek

Kev Qhia NtsesRau txhua tus
Ntses Brown trout – cov loj me los tauLi 1 pluag ib asthiv

Other areas

Ntawm tus dej Yahara ntsws mus sib tshuam rau cov paj dej, xam yog Wingra Creek, Lake Monona, Starkweather Creek, Lake Waubesa, Sab qaum thiab Sab Qab Paj Dej Mud Lake, Lake Kegonsa, thiab tus dej Yahara River ntsws mus rau tus dej Rock River

Kev Qhia Ntses rau txhua tusLi 1 pluag tauj ib asthivLi 1 pluag tauj ib hlis
Ntses BluegillCov loj me los tau 
Ntses Crappie Cov loj me los tau
Ntses Largemouth bass Cov loj me los tau es
Ntses Northern pike Cov loj me los tau
Ntses PumpkinseedCov loj me los tau 
Ntses Walleye Cov loj me los tau
Ntses Yellow perchCov loj me los tau 

Muaj Ntaub Ntawv

Saib hauv DNR qhov kev qhia ntses raws Wisconsin county

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?