HIPAA & Qhib Kev Sau Teev Tseg

computer workstation

Nplooj ntawv no:


HIPAA

Peb tau cog lus los tswj hwm ceev tus kheej ntiag tug thiab kev nyab xeeb ntawm koj cov ntaub ntawv txog kev noj qab haus huv, thiab tsim nyog yuav tsum tau ua raws li txoj cai. Tsab ntawv ceeb toom no piav qhia txog cov cai uas koj muaj kev nyhav siab txog koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv thiab txoj hauv kev tej zaum peb yuav siv thiab faib koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv li cas. Thov tshab xyuas cov ntaub ntawv no kom zoo.

Daim Ntawv Ceeb Toom Tsis Pub Leej Twg Paub

Kev tso cai nthuav tawm thiab/los sis tau txais cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv


Qhib Kev Sau Teev Tseg

Peb tau cog lus rau cov cai ntawm tsoom fwv uas qhib dav kev nthuav tawm thiab kev lav ris. Cov ntaub ntawv sau teev tseg uas tsim los sis tau txais los ntawm peb thiab peb cov neeg ua hauj lwm hauv kev sib txuas nrog kev lag luam ntawm pej xeem kev lag luam tej zaum yuav raug kuaj xyuas los ntawm pej xeem.

Tshwj tsis yog cov ntaub ntawv sau tseg los sis cov ntaub ntawv muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv sau tseg tsis raug nthuav tawm rau cov laj thawj uas tau tso cai los ntawm txoj cai lij choj, xws li cov ntaub ntawv sau tseg uas muaj cov ntaub ntawv tiv thaiv kev noj qab haus huv, cov ntaub ntawv sau tveg yuav tsum raug nthuav tawm tag nrho los sis ib feem rau pej xeem.

Kev Thov Cov Ntaub Ntawv Sau Tseg Txog Kev Noj Qab Haus Huv Qhib rau Cheeb Tsam Nroog Madison & Dane

Yuav thov li cas:

 • Cov Ntawv Thov Pab Cuam Tsiaj:
  • E-mail phanimalservices@publichealthmdc.com
  • Xa cov ntawv thov mus rau Environmental Health Records Custodian, 2300 S Park St, Suite 2010, Madison, WI 53713
  • Hu rau peb ntawm tus xov tooj (608) 267-1989
 • Thov Daim Ntawv Tso Cai Ua (licensed):
  • Ua ntej thov siv cov ntaub ntawv pov thawj muaj rau zej tsoom
  • Rau thov cov ntawv pov thawj qhib,  sau rau tsab ntawv (form) no (yog ntawv Askiv)
  • Xa tsab ntawv (form) hauv email mus rau LEadmin@publichealthmdc.com  los sis
  • Xa tsab ntawv (form) mus rau Environmental Health Records Custodian, 2300 S Park St, Suite 2010, Madison, WI 53713
  • Hu rau peb ntawm (608) 242-6435
 • Feem 1 Kev Ntsuam Xyuas Cov Chaw Ib Puag Ncig Thiab Thov Kev Tsim Cov Qhov Daj thiab Qhov Chaw Dej Xiam:
 • Kev thov chav tshawb fawb:
  • E-mail lab@publichealthmdc.com
  • Xa cov ntawv thov mus rau Environmental Health Records Custodian, 2300 S Park St, Suite 2010, Madison, WI 53713
  • Hu rau peb ntawm tus xov tooj (608) 381-8953
 • Kev Thov Tag Nrho Lwm Cov Qhib Cov Ntaub Ntawv Sau Tseg:

Cov nqi rau cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv sau tseg

Peb tej zaum yuav them li 5 xees rau ib daim ntawv luam tawv kom them raws li qhov tseeb, tsim nyog, thiab cov nqi them ncaj qha rau cov kev luam sib tshooj. Cov ntaub ntawv sau tseg uas muab rau los ntawm kev siv tshuab hluav taws xob tej zaum yuav tau them nqi rau xov xwm mes dias. Peb tej zaum kuj xav kom them tus nqi ua ntej yog tias tus nqi xam tag nrho tshaj $5.00.

Kev npaj txhij rau hauv kev tshab xyuas cov ntaub ntawv sau tseg

Peb cov ntaub ntawv sau tveg pej xeem muaj rau kev tshab xyuas thiab luam tawm thaum lub sij hawm ua hauj lwm ib txwm muaj, Hnub Monday - Friday, 8:00 teev sawv ntxov - 4:00 teev tsaus ntuj. Thov tiv tauj rau Tus Neeg Tuav Cov Ntaub Ntawv Sau Tseg ntawm (608) 266-4821 los sis email rau peb.


Cov Ntaub Ntawv Nthuav Tawm Rau Pej Xeem Ntawm Daim Ntawv Tso Cai Tsim Cov Ntaub Ntawv

Daim Ntawv Tso Cai Tsim Cov Ntaub Ntawv hauv Cheeb Tsam Nroog Dane muaj xws li:

 • Suab Puam
 • Lub txaj & pluas tshais
 • Qhov chaw teeb camp pw hav zoov
 • Npluas mov noj lom zem ua ke
 • Tsev so hotels & tsev so motels
 • Lub tsheb uas muag zaub mov noj
 • Pas dej ua luam dej
 • Khw noj mov
 • Cov khw muag khoom noj khoom haus
 • Kev xauj lub sij hawm luv luv
 • Cov qhov nkaug & nkaug duab rau ib ce

Muaj ob cov ntaub ntawv uas tau teev muaj lawm (ua lus Askiv):

 1. Cov Ntuab Ntawv Txog Daim Ntawv Tso Cai Tsim Cov Ntaub Ntawv - qhia tag nrho cov chaw ua hauj lwm muaj ntawv tso cai tau txais kev tshab xyuas hauv txhua hnub.
 2. Cov Ntaub Ntawv Kev Tshab Xyuas Kev Tsim Cov Ntaub Ntawv - qhia txog kev tshab xyuas rau cov chaw muaj ntawv tso cai tshwj xeeb

Cov lus qhia rau kev siv cov ntaub ntawv no:


Feem 1 Thov Sau Teev Tseg Kev Ntsuam Xyuas Cov Chaw Ib Puag Ncig

Thaum xa koj cov lus thov, thov txheeb xyuas:

 • Cov ntaub ntawv tshwj xeeb/cov ntaub sau tseg uas koj tab tom nrhiav.
 • Hnub(cov) los sis ncua hnub ntawm cov ntaub ntawv sau tseg los sis hnub thaum muaj xwm txheej nyiam raug tau tshwm sim.
 • Ua kom tiav qhov chaw nyob ntawm cov cuab yeej cuab tam los sis lwm cov ntaub ntawv hais txog qhov chaw ntawm cov cuab yeej cuab tam.
 • Cov lej nab npawb ntawm txhua cov cuab yeej cuab tam.

Peb cov ntaub ntawv sau tseg tej zaum yuav tsis muaj cov ntaub ntawv txog cov cuab yeej cuab tam uas koj tau thov tuaj. Peb xav qhia rau koj kom thov cov ntaub ntawv los ntawm Lub Xeev thiab cov koom haum hauv zos nram qab no raws li qhov tsim nyog:

 • Wisconsin Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntawm Cov Peev Txheej Ntuj Tsim (Wisconsin Department of Natural Resources, DNR), Wisconsin Lub Tuam Tsev Ntawm Cov Kev Pab Cuam Cov Kws Tshaj Lij Paub Txog Feem Hauj Lwm Zoo Thiab Kev Nyab Xeeb (Wisconsin Department of Safety and Professional Services, DSPS), Thiab Wisconsin Lub Tuam Tsev Ntawm Kev Ua Liaj Ua Teb, Kev Lag Luam & Kev Pov Thaiv Qhua (Wisconsin Department of Agricultural, Trade & Consumer Protection, DATCP).
 • Cov Neeg Ua Hauj Lwm Pej Xeem Los Sis Cov Neeg Tawm Qauv, Pej Xeem Kev Siv Khoom, thiab Kev Tawm Lub Phiaj Xwm thiab Kev Faib Ciam Av
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?