Peb cov kev pab cuam kho mob dawb los sis pheej yig txhawb lub dag zog thiab kev nyab xeeb rau txhua leej thiab cov tsev neeg hauv peb lub zej zog.Peb cov kev pab muaj pub rau cov neeg nyob hauv zej zog thiab cov qhua hauv Cheeb Tsam Nroog Madison thiab Dane.

Peb muab kev pab yam tsis faib cais haiv neeg, xim nqaij tawv, poj niam txiv neej, peev xwm, kev cai dab qhuas, kev nyiam, los sis lub teb chaws yug los sis puas tau muaj xam xaj.

Muaj neeg pab txais lus.

Clinic Kuaj Cov Kab Mob Sib Kis Los Ntawm Kev Sib Deev

Peb lub clinic zoo siab to txais tag nrho tus hlob tus yau, poj niam txiv neej, cov neeg uas nyiam li cas los tau.

Peb cov kev kho mob uas yuav tsis qhia leej twg paub muaj:

 • Kuaj HIV dawb los sis pheej yig, kab mob sib kis los ntawm kev sib deev (STIs), thiab cov kab mob siab hom C
 • Kuaj thiab kho mob dawb rau cov muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo
 • Kho cov mob STI
 • Muab hnab yas sib deev pub dawb
 • Teb cov lus nug txog kev sib deev
 • Ceeb toom rau tus txij nkawm yam tsis pub leej twg paub

Hu (608) 243-0411 yog xav paub ntau ntxiv. Teem caij thiab mus ntsib ua ib hnub tej zaum kuj tau.

Muaj kev txhaj tshuaj thiab hnab yas sib deev pub dawb

Txhawm rau tsis nthuav txav tus kab mob, peb muaj koob txhaj tshuaj thiab tej khoom siv pub dawb, tej txheej xwm kev phom sij, kev muab cov koob txhaj tshuaj mus pov tseg.

Tseem muaj cov hnab yas sib deev pub dawb.

Ntawm Madison (Hnub Ib txog Hnub Tsib, 8:00 txog 4:30)

 • 2705 East Washington Ave., 2nd floor
 • 210 MLK Jr. Blvd., Room 507
 • 2300 Park St., 2nd floor

Pab Cuam Cov Poj Niam Muaj Me Nyuam thiab Cov Me Nyuam Mos Liab

Muaj Neeg Tu Mob Tom Tsev Txog Cov Poj Niam Muaj Me Nyuam thiab Cov Me Nyuam Mos Liab

Txhawm rau pab cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam mos liab, peb muaj cov neeg tu mob mus tu nyob rau hauv vaj hauv tsev thiab
pab cov muaj cai txais kev pab rau thaum cev xeeb tub ob hlis txog rau ob xyoos tom qab yug tus me nyuam.

Cov tes dej num no (Kev Saib Xyuas Ua Ntej Yug Tus Me Nyuam thiab Kev Koom Tes Ntawm Cov Tsev Neeg Tu Mob) muaj:

 • Teeb yus tus kheej lub hom phiaj thiab caum kom cuag nws
 • Pab kom tau txais kev kho mob
 • Cov txheej xwm xws li: npaj yug me nyuam thiab npaj yog niam yog txiv, pw yam muaj kev nyab xeeb, me nyuam kev loj hlob, kev pub niam mis rau me nyuam noj, thiab ntau yam ntxiv
 • Pab nrhiav kev pab hauv zej zog

Hu (608) 266-4821 yog xav paub ntau ntxiv.

Tes Dej Num Khoom Noj Zoo rau Poj Niam, Me Nyuam Mos Liab thiab Me Nyuam Yaus (Women, Infants & Children Nutrition Program,WIC)

Tes Dej Num WIC pab sab laj dawb txog cov khoom noj zoo, pab txhawb kev pub niam mis rau tus me nyuam noj, cov khoom noj zoo, thiab qhia rau cov tes dej num hauv zej zog txog cov poj niam cev xeeb tub, cov niam txiv/tus tsom kwm tshiab, me nyuam mos liab, thiab me nyuam yaus txog lawv lub hnub yug zaum thib tsib.

Hu (608) 267-1111 yog xav paub ntau ntxiv.

Lub Xov Tooj Pub Niam Mis Rau Tus Me Nyuam Noj

Peb cov neeg sab laj txog kev pub niam mis rau me nyuam noj muaj kev sab laj pub dawb hauv xov tooj los teb cov lus nug txog kev pub niam mis rau me nyuam noj thiab muab txheej xwm qhia pub hauv zej zog.

Hu (608) 243-0449 tham nrog tus neeg ntaus kev sab laj.

Kuaj lub cev kev muaj zog tiv thaiv thiab kab mob siab (TB)

Zam kev muaj mob thiab kev kis kab mob, peb txhaj tshuaj tiv thaiv rau me nyuam yaus cov uas:

 • Tsis muaj ivsaslas txhaj tshuaj tiv thaiv
 • Muaj Medical Assistance los sis BadgerCare
 • Yog Neeg Meskas Ib Txwm los sis Alaska Ib Txawm

Peb txhaj tshuaj tiv thaiv dawb rau cov laus uas:

 • Tsis muaj ivsaslas txhaj tshuaj tiv thaiv
 • Muaj cai txais nyob ntawm kev phom sij, hnub nyoog, los sis cov nyiaj khwv tau

Tshuaj tiv thaiv rau cov laus muaj xws li:

 • Tiv thaiv kab mob khaub thuas
 • Tdap
 • HPV
 • Mob Siab A los sis B

Kuaj kab mob siab (TB) kuj muaj nyob ntawm seb puas muaj ivsaslas thiab qhov kev phom sij.

Hu (608) 266-4821 yog xav paub ntau ntxiv.

Kuaj kab mob Cancer rau ob lub mis thiab tsev me nyuam

Los ntawm Tes Dej Num Wisconsin Well Woman peb taug qab cev ncauj cev lus pub dawb rau kev mus kuaj kab mob cancer ob lub mis thiab tsev me nyuam rau cov neeg muaj hnub nyoog 45-64 xyoos uas txom nyem thiab tsis muaj los sis muaj ivsaslas tsawg.

Cov kev pab muaj xws li:

 • Kuaj Pelvic thiab kuaj Pap
 • Kuaj mis/mammogram
 • Kuaj mob mis thiab tsev me nyuam

Hu (608) 242-6392 yog xav paub ntau ntxiv.