Zej Zog Kev Sib Koom Tes Ua

Peb tab tom ua hauj lwm nrog rau cov koom haum thiab cov chaw hauj lwm kom txhua tus hauv Dane County muaj ib lub caij tau ib lub neej noj qab nyob zoo, tau lub neej zoo. Feem ntau ntawm peb tes hauj lwm los xyuas tej teeb meem thaiv kev rau tej cov neeg. Txoj hauj lwm no siv sij hawm ntev, thiab yuav ua kom muaj kev noj qab haus huv rau txhua tus mus ntev, tsis yog rau cov neeg twb yeej muaj kev noj qab nyob zoo lawm.

public health staff

Yam peb tab tom ua

Nov yog ib cov ntawm qhov loj kev sib koom tes ua peb tab tom ua nrog rau peb cov neeg koom tes hauv zej zog.

Ua kom yug tau noj qab nyob zoo

Hauv Dane County, muaj qhov sib txawv ntau ntawm cov haiv neeg tej me nyuam mos qhov kev tuag. Peb sib koom ua xyuas ib Qhov Kev Tuag thiab tshawb xyuas cov Me Nyuam Mos Qhov Kev Tuag. Qhov no pab kom peb paub zoo txog qhov tseeb ua rau cov me nyuam hauv plab thiab cov me nyuam mos tuag uas kom peb ua tau cov ntaub ntawv qhia los pab kho hloov rau.

Tiv thaiv kev sib ceg sib ntaus

Kev sib ceg sib ntaus yog ib qho teeb meem loj, kub ntxhov rau zej tsoom kev noj qab haus huv. Nws ua ib qhov tsis zoo rau kev noj qab haus huv, yam yuav ua tau, thiab kev noj qab nyob zoo mus tag lub neej. Peb xyuas lub hauv paus pib ua rau muaj kev sib ceg sib ntaus thiaj paub los tiv thaiv nws.

Txo kev phom sij yeeb tshuaj

Peb nyob rau ntu nrab ntawm ib qhov teeb meem tuag siv yeeb tshuaj ntau dhau. Peb ua hauj lwm nrog cov neeg koom tes hauv zej zog kom muaj kev kaj siab, tiv thaiv qhov siv yeeb tshuaj ntau dhau tuag, thiab pab cawm txoj sia. Qhov no ntsuam xyuas rau ib Qhov Kev Tuag Siv Yeeb Tshuaj Ntau Dhau, uas kom pab peb paub qhov tseeb ua rau tuag siv yeeb tshuaj ntau dhau.

Txo kab mob haus luam yeeb thiab kev tuag

Luam yeeb yog qhov ua rau tuag muaj peev xwm tiv thaiv tau nyob hauv Wisconsin. Peb ua kom tiv thaiv cov hluas txhob pib haus luam yeeb, ua kom txhob raug pa luam yeeb, thiab ua kom txhob muaj mob los ntawm luam yeeb.


Peb ua hauj lwm li cas

Peb qhov kev noj qab haus huv yog pib ua kom paub cov ntawv pov thawj, ua hauj lwm nrog cov neeg koom tes, thiab ntsuas qhov raug teeb meem. Siv qhov pib ua no, peb ntsuam xyuas cov teeb meem raug rau lub peb zej zog thiab cov neeg sib koom tes nqis tes ua, nrog rau ua cov ntaub ntawv hais kom pauv hauv cov cai thiab cov cai lij choj kom pab zoo tuaj rau kev noj qab haus huv thiab noj qab nyob zoo. 

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?