Fish and vegetables on plateNoj Ntses Nuv thaum Muaj Menyuam hauv plab thiab cov Menyuam Yaus

Noj ntses nuv tau yeej yog ib qhov uas qab heev, pheej yig, tsis muaj roj ntau rau lub cev, thiab zoo noj. Tabsis tej cov ntses nuv tau tsis zoo noj rau yus lub cev vim tej cov ntses muaj cov tshuaj mercury thiab PCB (polychlorinated biphenyls) hauv cov ntses.

Cov neeg muaj menyuam hauv plab (thiab tus menyuam nyob hauv plab), pojniam uas muaj tau menyuam, thiab cov menyuam uas muaj 15 xyoo rov hauv tshwj xeeb tsis zoo rau lawv lub cev vim cov tshuaj nov muaj peev xwm ua tau lawv muaj mob. Cov tshuaj mercury thiab PCBs yog noj tau muaj peev xwm ua rau cov menyuam nyob hauv plab thiab menyuam yaus lub hlwb puam tsuaj xws li lub hlwb yuav tsis loj hlob zoo thiab yuav khiav qeeb thiab yuav tsis zoo rau kev kawm ntawv thiab kev totaub. Cov neeg muaj menyuam hauv plab lossis cov neeg uas tseem pub niam mis rau menyuam yog tias noj tau cov tshuaj nyob hauv cov ntses no yuav tsis zoo rau tus menyuam hauv plab thiab cov menyuam uas tseem noj niam mis.


Kev Txheej Txheem Pab rau Ntses Nuv Tau ntawm cov Pav Dej thiab Dej Ntws nyob hauv Dane Cheeb Tsam

Cov neeg muaj menyuam hauv plab, cov neeg tseem pub niam mis rau menyuam lossis cov neeg uas muaj tau menyuam hauv plab, thiab cov neeg muaj nub nyoog 15 xyoo rov hauv yuavtsum ceev faj thiab ua raws cov txheej txheem pab rau nram no thaum noj ntses nuv tau hauv cov dej hauv Cheeb Tsam Dane. Cov txheej txheem no yog rau ntses nuv tau xwb, tsis yog rau ntses noj tim lab noj mov thiab ntses yuav tau tim tab laj.

Feem ntau, cov ntses me yuav tsis muaj cov tshuaj mercury lossis PCBs thiab zoo noj.