Dane County Map

Peb Yog Leej Twg

Peb yog feem kho mob nkeeg rau hauv zej zog uas muaj cov neeg ua hauj lwm coob tshaj 140 leej, ua hauj lwm rau coob tshaj 500,000 leej nyob rau ntau tshaj 60 lub nroog, lub zos, thiab cov nroog me hauv Cheeb Tsam Nroog Dane. Peb txoj hauj lwm yog saib siab, tiv thaiv, thiab txhawb nqa lub dag zog thiab kev noj qab haus huv rau tag nrho cov neeg uas tau ntsib kev nyuab hauv lub neej nyob rau hauv Cheeb Tsam Nroog Madison thiab Dane.

Peb Lub Zeem Muag

Neeg Muaj Lub Dag Zog Zoo. Thaj Chaw Muaj Lub Dag Zog Zoo.

Peb Tes Hauj Lwm

Ua hauj lwm nrog cov neeg hauv zej zog txhawm rau kev saib siab, tiv thaiv, thiab txhawb nqa lub dag zog thiab kev noj qab haus huv rau tag nrho cov neeg.


Yam Peb Ua

Peb pom qee yam uas peb ua xws li txhaj tshuaj tiv thaiv, soj ntsuam chaw noj mov, kuaj cov kab mob sib kis los ntawm kev sib deev, thiab soj ntsuam xyuas cov ntug hiav txwv. Tiam sis feem ntau ntawm peb cov hauj lwm yog pab cov mob si thiab tsim yam kom tsim nyog, kev muag dag zog uas lub qhov muag tsis pom.

Peb siv zog ua hauj lwm txhawm rau kev muaj lub dag zog ib yam thiab tej yam uas yuav ua rau muaj mob vim kev txom nyem thiab hauv lub neej uas ua rau muaj mob rau hauv zej zog. Peb koom tes nrog lwm lub koom haum zej zog lwm qhov xws li; ua hauj lwm rau cov kev saib xyuas lub dag zog thiab cov khoom noj zoo, thiab zam kev nqus tau cov pa luam yeeb los ntawm lwm tus. Peb kuj tseem saib cov kev mob nkeeg hauv zej zog txhawm rau taug qab cov mob thiab qhia cov neeg ua kev txiav txim siab cov kev cai uas yuav muaj txiaj ntsim rau kev noj qab haus huv hauv peb lub zej zog.


Teb Zoo Siab Tos Txais Txhua Leej

Peb cov kev pab muaj pub rau cov neeg nyob hauv zej zog thiab cov qhua hauv Cheeb Tsam Nroog Madison thiab Dane. Tsis tas yuav yog neeg muaj xam xaj. Peb muab kev pab yam tsis faib cais haiv neeg, xim nqaij tawv, poj niam txiv neej, peev xwm, kev cai dab qhuas, kev nyiam, los sis lub teb chaws yug.

Peb zoo siab uas yog ib feem uas muaj ntau hom neeg. Peb lees tsis tau cov kev faib cais poj niam txiv neej los sis cais haiv. Peb tsis hloov cov kws kho mob vim yog lawv haiv neeg. Peb muaj cai tsis leeg qhov kev pab cuam.

Feem Kho Mob Cheeb Tsam Nroog Madison thiab Dane: Cov lus hais txog Kev nyab xeeb, Kev tos txais thiab Kev koom tes.