Hu (608) 266-4821 txhawm rau paub kev pab ntau txiv txog cov no. Muaj kev txhais lus.

Muaj kev pab ceev tsiaj (Animal Control Services)

Nco ntsoov ua kom ib ncig puav vij muaj kev nyab xeeb thiab muaj lub dag zog zoo ntawm tib neeg thiab tsiaj nyob rau hauv Cheeb Tsam Nroog Dane uas yog tawm tsam nrog tej yam txhawj xeeb txog kab mob los ntawm tsiaj thiab qhia cov kab mob xws li cov luav.

Kev Tiv Thaiv thiab Soj Ntsuam Ib Ncig Puav Vij Kev Noj Qab Haus Huv

Ntxig nug thiab taug qab kev ua quav txhuas nchuav, kuab lom ntawm quav txhuas, thiab cov niam txiv pej xeem txoj kev tsis txaus siab uas yuav paug rau peb tej ib ncig puav vij. Soj ntsuam dej thiab huab cua huv thiab lwm yam kuab lom uas paug rau peb cov laj mej pej xeem.

Ntawv Pov Thawj Ib Ncig Puav Vij thiab Kev Mus Saiib Xyuas

Tawm ntawv tso cai thiab mus soj ntsuam cov chaw ua khoom noj, vaj tsev nyob, tej khoom puab duab, thiab pas dej da txhawm rau txhob xeeb muaj mob.

Kuaj Dej thiab Kob Quav Txhuas

Kuaj tsev neeg cov dej siv txog cov nutrient, kuab tooj kuab hlau thiab kab mob, thiab kuaj kob quav txhuasd

Soj Ntsuam Yoov Tshaj Cum thiab Kev Tiv Thaiv

Soj ntsuam thiab tiv thaiv kom yoov tshaj cum txhob yoov txhob coob kom cov yoov nqa kab mob ua rau neeg muaj mob tsawg.

Soj Ntsuam thiab Tso Cai Cov Qhov Dej Haus thiab Cov Chaw Dej Qias Neeg

Tso cai thiab mus saib cov neeg cov dej qias neeg thiab cov qhov dej haus txhawm rau tiv thaiv Cheeb Tsam Nroog cov dej hauv qab av kom txhob paug dej qias neeg. 

Kev Npaj thiab Tawm Tsam Thaum Ti Tes Ti Taw Rau Fab Ib Ncig Puav Vij thiab Niam Txiv Pej Xeem

Tawm tsam rau thaum muaj mob ti tes ti taw nrog rau kev ua phem, kev muaj kab mob sib kis, thiab kev puas tsuaj vim lub ntuj hiam.