Tshuaj PFAS yog dab tsi?

putting oil in pan

PFAS (Ferfluoroalkyl thiab polyfluoralkyl Subtstances) yog tshuaj kes mis tib neeg tsim tau ntau. Tau me ntsis los nws ua tau muaj mob rau koj lub cev thiab yuav nyob hauv koj lub cev mus ntev. Lawv tau siv ntev tshaj 50 xyoo lawm thiab muaj nyob rau ntau yam khoom niaj hnub siv. Cov tshuaj khes mis no tsis tawg yaj yooj yim thiab ziag no muaj nyob rau peb tej zej zog. Nws tseem ceeb ua kom koj qhov raug tsawg li tsawg tau thiaj tiv thaiv tau koj kev noj qab haus huv


Nws muaj ntau tsiab hom tshuaj khes mis PFAS

Kwv yees nws muaj li ntawm 5,000-14,000 hom tshuaj khes mis PFAS. Nws yog qhov paub zoo tshawb tis tau npe ob hom xwb – PFOA thiab PFOS. Nws muaj ntau lwm hom uas peb muaj ntaub ntawv tsawg tshawb npe rau, thiab kom peb muaj txoj cai kuaj rau. Qhov tshuav ntawm ntau txhiab hom, muaj me los tsis muaj ntaub ntawv tshawb tis npe rau. Raws qhov peb paub, ua kom koj qhov raug txhua yam Tshuaj PFAS tsawg thiaj tsis mob rau koj lub cev


Tshuaj PFAS nyob hauv ntau yam  khoom siv

Vim yog lawv qhov kev tsim cov tshuaj khes mis, Tshuaj PFAS siv tau ntau yam tseem ceeb. Nws ruaj khov thiab ua dej tsis ntub, roj tsis ntsu, hluav taws tsis kub, tsis kub, roj tsis lo. Qhov no txhais tias lawv siv rau ntau yam khoom siv npaj ua los sis ua zaub mov noj, xws li tej lauj kaub tais diav tsis lo roj, ntawv qhwv khoom noj sai, thiab hnab paj kws microwave. Lawv kuj siv ua rau tej khoom li ntaub tiv nag, txhob tsuas los sis txhob lo tej ntaub pua tsev thiab ua tshuaj pleev phlu!

Kawm ntxiv txog seb Tshuaj PFAS ua mob li cas thiab yuav ua cas txo koj qhov raug cov tshuaj.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?