Tshuaj PFAS nyob hauv Dej Haus

child drinking a glass of water

Peb Cov Dej Hauv Zos Tau Kuaj Rau Tshuaj PFAS

Nroog Madison

Madison Chaw Tsim Tso Dej tau pib tuaj  yeem kuaj rau Tshuaj PFAS ntau xyoo los lawm thiab ib xyoos kuaj ob zaug. Koj mus saib tau cov dej huv rau koj qhov chaw nyob, nrog rau tshuaj PFAS, nyob rau Madison Water Utility’s website. Yog koj xav paub ntxiv txog Madison Water Utility ua dab tsi txog Tshuaj PFAS, mus saib lawv lub PFAS webpage.

Lwm Lub Nroog Hauv Dane County

Tsis nyob hauv Madison? Lwm lub zej zog hauv Dane County tau kuaj lawv cov dej los ntawm DNR. Mus saib Visit the DNR website thiab nias qhov “PFAS Sampling Info” hauv qab “ Layer Controls”. Nias rau lub voj voog ua ntej lub npe nroog mus saib qhov kuaj tau. Hu mus cuag koj lub nroog yog koj xav paub ntxiv cov ntaub ntawv.

Dej los ntawm Cov Qhov Dej Tshau

Yog koj nyob ze rau thaj chaw paug Tshuaj PFAS, xav kom koj kuaj koj lub qhov dej tshau rau Tshuaj PFAS. Peb kuaj tshuaj PFAS pub dawb rau cov qhov dej tshau rau yim neeg cov nyiaj khwv tau muaj feem tau nyob hauv Dane County, nyob sab raum Nroog Madison (yim neeg nyob hauv Nroog Madison tsis muaj feem tau). Muaj kuaj pub dawb txog thaum cov nyiaj tag, los sis txog lub Cuaj Hli 2024. Peb siv txoj cai hauv lub Tuam Tsev US Department of Housing and Urban Development Qhov Kev Pab Cuam Rau Zej Zog los xyuas cov nyiaj khwv tau muaj feem tau. Koj muaj peev xwm Luam tau Tsab form thiab ua raws tsab ntawv qhia qhov xa nws rov qab mus rau peb. Thaum tau pom zoo rau koj tsab ntawv thov lawm, yuav muaj neeg hu tuag cuag koj teem ib lub caij.

Cov Nyiaj Khwv Tau Txoj Cai Muaj Feem Tau:
Tsawg leeg hauv yim neeg12345678
Nyiaj Khwv Tau Puag Xyoo (rau 2022 cov sev ua rov qab)$66,300$75,750$85,200$94,650$102,250$109,800$117,400$124,950

Cov yim neeg nws cov nyiaj khwv tau tshaj lawm, los sis nyob hauv Nroog Madison xaj tau cov twj kuaj ntawm tus nqi ib txwm yog $418. Koj muaj peev xwm xaj tau ib qhov twj kuaj yog xa email rau peb ntawm: lab@publichealthmdc.com. Yog koj xav tau kev pab kom paub koj qhov kuaj tau los, thov xa mus cuag peb ntawm: lab@publichealthmdc.com, tab txawm koj tsis kuaj koj lub qhov dej tshau ntawm peb.

Nyob hauv Dane County, lub xeev chaw kuaj Wisconsin State Lab of Hygiene  los kuj kuaj tau rau Tshuaj PFAS. Yog koj kuaj koj lub qhov dej tshau, koj siv tau qhov cuab yeej  los ntawm Department of Health Services los piv koj qhov kuaj tau raws lub Xeev txoj cai. Yog muaj cov Tshuaj PFAS ntau, koj muaj cuab kav ua kom koj qhov raug tsawg.


Txo Koj Qhov Raug Tshuaj PFAS hauv cov Dej koj Haus

Dej Ntawm Kais

Yog koj txhawj txog Tshuaj PFAS nyob hauv koj cov dej haus, nws muaj qhov koj yuav ua tau los txo koj qhov raugSiv lub lim dej granular activated carbon los sis reverse osmosis, los sis mus nqa koj cov dej ntawm qhov chaw lim dej uas siv ib lub no. Mus nrhiav qhov chaw lim pom zoo los ntawm ANSI/NSF Standards 53 or 58. Qhov website no muaj daim teev npe. Siv nws lim koj cov dej siv rau:

  • Dej haus
  • Ua noj
  • Ua tov mis me nyuam mos los sis khoom noj
  • Ntxuav txiv hmab txiv ntoo/zaub
  • Txhuam hniav
  • Pub tej tsiaj yug

Dej Poom

Lub Tuam Tsev Saib Khoom Noj thiab Tshuaj (Food and Drug Administration) tsis muaj teeb tseg rau Tshuaj PFAS nyob hauv cov dej poom. Cov dej  ntawm tus tswv Dej Txawv Teb Chaws International Bottled Water Association kuaj lawv cov dej rau Tshuaj PFAS txhua xyoo. Mus nrhiav cov poom dej lo daim ntawv NSF or IBWA seal. Yog tias daim ntawv lo hais “purified,” tej zaum nws lim los ntawm lub lim dej reverse osmosis. Qhov no txhais tau tias nws muaj Tshuaj PFAS tsawg nyob hauv cov dej.


Txoj Cai Tshuaj PFAS rau cov Dej Haus

Niaj hnub no tsoom fwv teb chaws txoj cai siv rau cov dej haus yog 70 feem tauj trillion rau ob yam tshuaj khes mis PFAS, PFOA thiab PFOS, sib xyaw ua ke. Lub Xeev Wisconsin tau muab siv cov cai no. Niaj hnub no tsis muaj tsoom fwv teb chaws txoj cai siv rau cov dej hauv nruab tiv. Yeej paub tias cov dej haus feem ntau nyob hauv Wisconsin txawm los ntawm dej nruab tiv, Wisconsin lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia (Department of Natural Resources) tau thov rau Wisconsin lub Tuam Tsev Saib Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Health Services) (DHS) tsim ib tsab cai siv rau cov dej nruab tiv rau Wisconsin. Lub Tuam Tsev DHS tau muab lawv qhov kev pom zoo, thiab Lub Tuam Tsev DNR tab tom tsim ua txoj cai.

Muaj ntawv qhia tias qhov kev pom zoo rau cov dej nruab tiv rau cov Tshuaj PFOA thiab PFOS yuav nruj dua txoj cai niaj hnub no rau cov dej haus. Tsoom fwv teb chaws txoj cai siv rau cov dej haus tau muaj nyob rau 2016. Wisconsin tau muab kev pom zoo rau cov dej hauv nruab tiv nyob rau 2022. US Lub Tuam Tsev EPA yuav tsim kom tiav txoj cai tshiab rau cov dej haus rau lub hauv xyoo 2024.

Txoj Cai Rau Cov Dej Haus

Teb Chaws (Federal)                  

WI

PFOA70PFOA70
PFOS70PFOS70
WI Txoj Cai Dej Saum Nroob Nqhuab
PFOS8PFOA20 los sis 95*
WI Kev Pom Zoo Rau Cov Dej Nruab Tiv
PFOS20**PFOA20**
FOSA20**NEtFOSA20**
NEtFOSA20**NetFOSE20**
PFNA30PFHxS40
HFPO-DA300PFDA300
PFDoA500DONA3000
PFUnA3000PFBA10000
PFTeA10000pfhXa150000
PFODA400000PFBS450000

Txoj cai yeej tswj tau. Kev pom zoo rau Dej Nruab Tiv sam sim ua kom tiav los ua txoj kev cai.

* Yog cov dej muab rau ib zej tsoom siv, ces txoj cai txo qis zog

** Muab sib ntxiv tag nrho 20ppt

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?