Kob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas tau ri mus thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig. Kev muaj PFAS ntau tuaj yeem cuam tshuam kev noj qab haus huv tau. 

dej ntws tawm los ntawm yeeb nkab

PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Saib thoob plaws ntawm PFAS seb yog dab tsi, txoj hauv kev neeg nphav raug, txoj hauv kev nws cuam tshuam kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev txo kev nphav raug. 


Yim Hli 12, 2022

Wisconsin Lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia (DNR) yuav muaj lub rooj sab laj rau Pawg Ua Ntaub Ntawv PFAS Technical Group nyob hauv Zoom thaum 9 – 10:30 a.m hnub Vasxuv (Friday), Yim Hli 19, 2022. Cov qhuav nyob rau lub Tuam Tsev New Jersey Department of Environmental Protection thiab U.S. Environmental Protection Agency (EPA) yuav tuaj qhia lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws txog kev ntsuam xyuas rau cov neeg tuaj koom. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog ntawm lub rooj sab laj, nrog rau qhov Zoom Link thiab ib daim ntawv cov ntsiab lus sib tham nyob hauv PFAS Technical Group webpage.

Wisconsin Lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia (DNR) yuav muaj lub rooj sab laj tom ntej rau Pawg Cob Qhia PFAS External Advisory Group thaum 11 a.m – 2 p.m hnub Vasxuv (Friday), Yim Hli 19, 2022. Cov ntsiab lus sib tham nrog cov ntaub ntawv thiab qhia ntxiv tej dej num tseem pheej ua rau tshuaj PFAS xws li kev cob qhia noj ntses, kev kuaj tej dej haus hauv nroog, txoj cai lij choj Bipartisan Infrastructure Law muab kev pab nyiaj txiaj rau cov zej zog thiab qhov kev pab cuam Green Tier program. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv ntawm lub sab laj, nrog rau qhov Zoom link thiab ib daim ntawv cov ntsiab lus sib tham, muaj nyob hauv PFAS External Advisory Group webpage.