Kob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas tau ri mus thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig. Kev muaj PFAS ntau tuaj yeem cuam tshuam kev noj qab haus huv tau. 

dej ntws tawm los ntawm yeeb nkab

Kaum Hli 6, 2022

Tso cov tshuaj Microbes mus noj cov taug ‘tshuaj khes mis muaj tag mus li’ nyob ntawm Madison lub tshav dav hlau pom muaj qhov zoo, Ntawv xov xwm Milwaukee Journal Sentinel.Txij thaum muab cov tshuaj microbes tso mus ua kom cov tshuaj PFAS nyob hauv av tawg yaj nyob ntawm lub tshav dav hlau Dane County Regional Airport, nws txo tau nqis 97% nyob rau cov taug kuab tshuaj tso hli tag hli tuaj rau ib lub qhov dej tshau tsuam xyuas cov kuab tshuaj nyob ze rau cov dej hauv nruab tiv.

Chaw Cia Xov Xwm PFAS 

Tshuaj PFAS nyob hauv Madison & Dane County

Kawm kom paub txog cov tshuaj PFAS, cov dej kuaj tau los, thiab kev npaj tsim kho.

PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Saib thoob plaws ntawm PFAS seb yog dab tsi, txoj hauv kev neeg nphav raug, txoj hauv kev nws cuam tshuam kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev txo kev nphav raug.