Kob Tshuaj Per thiab Polyfluoroalkyl (Per and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS)

Kob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas tau ri mus thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig. Kev muaj PFAS ntau tuaj yeem cuam tshuam kev noj qab haus huv tau. 

Kaum Ib Hlis 15, 2023

Lub Tuam Tsev Wisconsin Department of Natural Resources yuav muaj rooj sab laj hauv Zoom tom ntej no rau Pawg PFAS External Advisory Group rau hnub Vas Xuv, Kaum Ob Hlis 15, 2023, thaum 11:00 a.m - 2:00p.m. Mus saib lawv lub website rau cov ntsiab lus sib tham thiab ib qhov link mus rau npe. 

Cuaj Hli 13, 2023

Pab pawg WI DNR’s PFAS External Advisory Group sib sab laj Cuaj Hli 22, 223 thaum 11:00 a.m. Zoo siab txais tos neeg peej xeem tuaj koom. Rau npe tuaj koom

Rau Hli 6, 2023

Lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia Wisconsin DNR yuav muaj lub rooj sab laj ntxiv rau Pab Pawg Tshuaj PFAS External Advisory Group rau hnub Vas Xuv, Rau Hli 16, 2023 thaum 11:00 a.m – 2:00 p.m. Cov ntsiab lus yog los sib tham txog lub xeev cov tshuaj PFAS hauv Wisconsin thiab thoob teb chaws. Rau npe tuaj koom.

Chaw Cia Xov Xwm PFAS 

Tshuaj PFAS nyob hauv Madison & Dane County

Kawm kom paub txog cov tshuaj PFAS, cov dej kuaj tau los, thiab kev npaj tsim kho.

PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Saib thoob plaws ntawm PFAS seb yog dab tsi, txoj hauv kev neeg nphav raug, txoj hauv kev nws cuam tshuam kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev txo kev nphav raug. 

Kev Qhia Cov Ntses

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?

Zej zog Kev Noj Qab Haus Huv