Kob Tshuaj Per thiab Polyfluoroalkyl (Per and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS)

Kob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas tau ri mus thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig. Kev muaj PFAS ntau tuaj yeem cuam tshuam kev noj qab haus huv tau. 

 

Tsib Hlis 15, 2024

Madison Chaw Tso Dej pib kho ib qhov rau tshuaj PFAS rau lub Qhov Dej Tshau 15 nyob rau Madison sab hnub tuaj.

Nyob rau lub Plaub Hlis 10, 2024, US Lub Tuam Tsev Environmental Protection Agency (EPA) tau ua tiav txoj caiv tos los  lawm ntev rau Tshuaj PFAS nyob hauv cov dej haus. Mus saib txoj caiv muaj dab tsi thiab qhov qhia ntawm cov dej haus nyob hauv Nroog Madison.

Wisconsin lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia (DNR) yuav ua lub rooj sab laj tom ntej no rau PFAS Pawg Txwj Laug Sab Nraud (PFAS External Adivsory Group) rau hnub Vas Xuv, Plaub Hlis 19 thaum 11:00 a.m – 2:00 p.m. Qhov nov yog ib lub rooj sab laj ua hauj lwm ntawm Pawg Txwj Laug Sab Nraud (External Advisroy Group). Caw zej tsoom tuaj koom, tab sis yuav tsis muaj caij rau nrog sib tham. Muaj qhia ntxiv, nrog rau daim ntawv cov lus sib tham thiab txuas (link) rau qhov yuav tau rau npe tuaj koom muaj nyob rau ntawm PFAS External Advisory Group webpage.

Chaw Cia Xov Xwm PFAS 

Tshuaj PFAS nyob hauv Madison & Dane County

Kawm kom paub txog cov tshuaj PFAS, cov dej kuaj tau los, thiab kev npaj tsim kho.

PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Saib thoob plaws ntawm PFAS seb yog dab tsi, txoj hauv kev neeg nphav raug, txoj hauv kev nws cuam tshuam kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev txo kev nphav raug. 

Kev Qhia Cov Ntses

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?