Kob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas tau ri mus thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig. Kev muaj PFAS ntau tuaj yeem cuam tshuam kev noj qab haus huv tau. 

dej ntws tawm los ntawm yeeb nkab

PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Saib thoob plaws ntawm PFAS seb yog dab tsi, txoj hauv kev neeg nphav raug, txoj hauv kev nws cuam tshuam kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev txo kev nphav raug. 

PFAS Cov Qauv Cai Siv Rau Hauv Dej

Ntaub ntawv nyob rau tsoom fwv nrab kev tswj kav thiab cov xeev, xam nrog xeev Wisconsin, tab tom ua txoj hauj lwm los pib tuav tswj PFAS nyob rau cov dej haus.

Xov Xwm thiab Cov Kev Ua Hauj Lwm txog PFAS nyob hauv lub Cheeb Nroog Dane

Kawm paub qhov kawg nkaus txog PFAS kev tsis huv, cov tshwm sim tau los ntawm kev sim dej, thiab cov phiaj xwm kev hais daws.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug Tas Li Txog PFAS

Tag nrho peb tseem tab tom kawm paub txog PFAS. Saib peb Cov Lus Nug Uas Nquag Nug Tas Li rau qee cov lus teb.