Chaw Cia Xov Xwm PFAS

Kaum Ib Hlis 15, 2023

Lub Tuam Tsev Wisconsin Department of Natural Resources yuav muaj rooj sab laj hauv Zoom tom ntej no rau Pawg PFAS External Advisory Group rau hnub Vas Xuv, Kaum Ob Hlis 15, 2023, thaum 11:00 a.m - 2:00p.m. Mus saib lawv lub website rau cov ntsiab lus sib tham thiab ib qhov link mus rau npe.

Cuaj Hli 13, 2023

Pab pawg WI DNR’s PFAS External Advisory Group sib sab laj Cuaj Hli 22, 223 thaum 11:00 a.m. Zoo siab txais tos neeg peej xeem tuaj koom. Rau npe tuaj koom

Rau Hli 6, 2023

Lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia Wisconsin DNR yuav muaj lub rooj sab laj ntxiv rau Pab Pawg Tshuaj PFAS External Advisory Group rau hnub Vas Xuv, Rau Hli 16, 2023 thaum 11:00 a.m – 2:00 p.m. Cov ntsiab lus yog los sib tham txog lub xeev cov tshuaj PFAS hauv Wisconsin thiab thoob teb chaws. Rau npe tuaj koom.

Plaub Hli 10, 2023
Wisconsin lub Tuam Tsev Saib Liaj Av Department of Natural Resources (DNR) yuav muaj rooj sab laj ntxiv rau PFAS Pawg Neeg Muab Tswv Yim Sab Nraud (PFAS External Advisory Group) thaum 11:00 a.m – 1:30 p.m nyob rau lub Plaub Hlis 21, 2023. Cov ntsiab lus sib tham yog los xyuas ib qhov tsis ntev los no tsom fwv teb chaws muaj ntaub ntawv thiab muab kev sib tham txog qhov tsam ho zoo rau Wisconsin. Mus saib DNR rau lub rooj sab laj cov ntsiab lus sib tham thiab qhov qhia (link) rau yuav tsum tau muab kev rau npe.

Ob Hlis 17, 2023
DNR Npaj Rooj Sab Laj Rau Pab Neeg Tshuaj PFAS External Advisory Group Rau Hnub Friday, Lub Pab Neeg Tshuaj PFAS External Advisory Group sib tham thaum 11:00 a.m – 12:30 rau hnub Friday, Ob Hlis 17, 2023. Cov ntsiab lus sib tham yog muab rau cov tswv cuab los tawm tswv yim los xyuas rau tes hauj lwm thiab kev npaj ua rau xyoo 2023. Thov caw zej tsoom sawv daws tuaj koom, tab sis tej zaum yuav tsis muaj caij rau los sib tham. Koj yuav xa tau cov lus nug tuaj ua ntej. Xav tau ntaub ntawv qhia ntxiv, nrog rau qhov Zoom link thiab daim ntawv cov ntsiab lus sib tham rau hauv PFAS External Advisory Group webpage .

Kaum Hli 6, 2022 
Tso cov tshuaj Microbes mus noj cov taug ‘tshuaj khes mis muaj tag mus li’ nyob ntawm Madison lub tshav dav hlau pom muaj qhov zoo, Ntawv xov xwm Milwaukee Journal Sentinel.Txij thaum muab cov tshuaj microbes tso mus ua kom cov tshuaj PFAS nyob hauv av tawg yaj nyob ntawm lub tshav dav hlau Dane County Regional Airport, nws txo tau nqis 97% nyob rau cov taug kuab tshuaj tso hli tag hli tuaj rau ib lub qhov dej tshau tsuam xyuas cov kuab tshuaj nyob ze rau cov dej hauv nruab tiv.

Yim Hli 12, 2022
Wisconsin Lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia (DNR) yuav muaj lub rooj sab laj rau Pawg Ua Ntaub Ntawv PFAS Technical Group nyob hauv Zoom thaum 9 – 10:30 a.m hnub Vasxuv (Friday), Yim Hli 19, 2022. Cov qhuav nyob rau lub Tuam Tsev New Jersey Department of Environmental Protection thiab U.S. Environmental Protection Agency (EPA) yuav tuaj qhia lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws txog kev ntsuam xyuas rau cov neeg tuaj koom. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog ntawm lub rooj sab laj, nrog rau qhov Zoom Link thiab ib daim ntawv cov ntsiab lus sib tham nyob hauv PFAS Technical Group webpage.Wisconsin Lub Tuam Tsev Saib Liaj Ia (DNR) yuav muaj lub rooj sab laj tom ntej rau Pawg Cob Qhia PFAS External Advisory Group thaum 11 a.m – 2 p.m hnub Vasxuv (Friday), Yim Hli 19, 2022. Cov ntsiab lus sib tham nrog cov ntaub ntawv thiab qhia ntxiv tej dej num tseem pheej ua rau tshuaj PFAS xws li kev cob qhia noj ntses, kev kuaj tej dej haus hauv nroog, txoj cai lij choj Bipartisan Infrastructure Law muab kev pab nyiaj txiaj rau cov zej zog thiab qhov kev pab cuam Green Tier program. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv ntawm lub sab laj, nrog rau qhov Zoom link thiab ib daim ntawv cov ntsiab lus sib tham, muaj nyob hauv PFAS External Advisory Group webpage.

Rau Hli 8, 2022
Tsev Tsim Tso Dej Madison Water Utility yuav muaj ib lub rooj sib tham hais txog hauv nroog lub Qhov Dej Tshau 15. Lawv kuj yuav qhia ib qhov kev npaj kho tshuaj PFAS yuav muaj no. Koj hais tau yam xav kom ua rau qhov kev npaj nov rau hauv lub rooj sab laj no thiab cov muaj tom ntej no. Lub Tsev Tsim Tso Dej yuav muaj khoom noj txom ncauj thiab lwm yam kev pab cuam. Lub rooj sab laj yuav muaj rau lub Rau Hli 30 thaum 6:30 p.m txog 8:00 p.m nyob rau lub tuam tsev East Madison Community Center, 8 Straubel Court, Madison.

Rau Hli 3, 2022 
Lub WI DNR yuav muaj PFAS Technical Group lub rooj sab laj rau hnub Vasxuv (Friday), Rau Hli 17, 2022 thaum 9:00 a.m – 10:30 a.m nyob hauv Zoom. Nrog cov Qhua Cheb Ntxuav Tu (Clean Production Action) thiab NSF. Lub rooj sab laj cov ntsiab lus sib tham thiab qhov zoom link muaj ntawm no.

Plaub Hlis 28, 2022

Cov Tub Rog Air National Guard sam sim ua tiav zeeg ib ntawm lawv qhov kev tshawb xyuas tsim kho tshuaj PFAS nyob rau lub tshav Truax Field nyob rau lub asthiv no. Cov ntaub ntawv ”data” los ntawm lawv qhov kev tshawb xyuas yuav siv los xyuas seb muaj tshuaj PFAS ntau npaum cas thiab qhov kev zoo tshaj plaws los tu tshem tawm nws. Saib tau ntxiv

Plaub Hli 27, 2022

Sau tau ib qhov kev txiav txim siab muab los pib tsim ib qhov kev kho rau lub Qhov Dej Txhau 15 nyob rau Madison sab hnub tuaj los tshem tawm kev paug tshuaj PFAS tsis hu. Yuav muab nws rau lub City Finance Committee thiab lub Water Utility Board saib kho rau, thiab mam muab rov los rau lub Common Council muab vote rau lub Tsib Hli 10, 2022. Saib tau Ntxiv.

Plaug Hli 13, 2022

Lub Tsev DNR PFAS External Advisory Group muaj rooj sab laj saum huab cua rau hnub Friday, Plaub Hli 28, 2022 thaum 10:00 am - 12:00 pm. Caw zej tsoom sawv daws tuaj koom. Cov neeg yuav tham nrog DNR cov neeg ua hauj lwm tau txog qhov kev siv tsab cai li choj Bipartisan Infrastructure Law.

Peb Hlis 8, 2022

Wisconsin Tsev Sai Dej Av (DNR) thiab Tsev Saib Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tshaj tawm ib qhov tshuaj PFAS tshiab raws kev qhia noj ntses rau tus Kwj Deg Black Earth Creek mus nrog rau tus Kwj Deg Blue Mound Creek hauv Dane County raws qhov kuaj tau cov ntses thaum xyoo 2020. (ua ntawv Askiv)

Kuaj tau muaj tshuaj PFOS, yog i b hom ntawm cov tshuaj PFAS, kuaj tau pom muaj rau cov ntses rhaus daj hnyoo (brown trout) los ntawm tus Kwj Deg Black Earth Creek nyob ze Cross Plains. Raws qhov kuaj tau,Tsev DNR thiab Tsev DHS hais kom pub noj ib pluag tauj ib as thiv rau cov ntses rhaus daj hnyoo (brown trout) cuab tau los ntawm tus Kwj Deg Black Earth Creek.

Ob Hlis 17, 2022

Raws lawv qhov kev ua kom cov neeg hauv Wisconsin tau dej huv zoo haus, Wisconsin Tsev Saib Dej Av (DNR) tau muab tso ib qhov kev tshiab, kev ua yus tuaj yeem rau cov zej zog uas nyiam los kawm seb lawv tej dej hauv nroog puas muaj tshuaj PFAS. Muab dej mus kuaj yog yus tuaj yeem thiab muaj rau tag nrho cov dej haus hauv cov nroog hauv Wisconsin. Xav paub ntxiv, hais txog qhov tej zej zog tuaj cuag lawv li cas rau qhov kuaj tej dej

Ob Hli 4, 2022

Wisconsin Tsev Saib Dej Av (WI DNR) Pawg Neeg Tswj Xyuas tshuaj PFAS yuav muaj rooj sab laj rau hnub Vasxuv (Friday) lub Ob Hlis 18 thaum 9:00 a.m – 10:30 a.m. Nws yuav muaj ib tug qhuav nyob hauv U.S Environmental Protection Agency tuaj tham txog tsim kho siv cuab yeej los tshem cov tshuaj PFAS paug rau tej dej av thiab tej chaw qias.

Caw ib zej tsoom tuaj mus koom thiab muab lus nug los is sib tham rau lub rooj sab laj no. Cov lus nug muab xa ua ntej tuaj rau DNRPFASInquiries@wisconsin.gov. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog lub rooj sab laj, uas muaj qhov Zoom link txhuas sib tham thiab cov ntsiab lus sib tham nyob hauv DNR’S PFAS Technical Group webpage.

Thiab lawv muaj ib lub rooj sab laj saum fuab cua rau tshuaj PFAS Pawg Sab Nraud Muab Tswv Yim (PFAS External Advisory Group) rau hnub Vasxuv (Friday) Ob Hli 18 thaum 11:00 a.m – 2:00 p.m. Cov ntsiab lus sib tham muaj qhia txog tej dej num rau cov tshuaj PFAS thiab qhov pom tau los ntawm Tsev Saib Dej Av (DNR) thiab tshuaj PFAS Pawg Neeg Sab Nraud Muab Tswv Yim (PFAS External Advisory Group) cov neeg.

Caw ib zej tsoom tuaj koom thiab muab lus nug los sis sib tham rau lub rooj sab laj no. Cov lus nug muab xa ua ntej tuaj rau DNRPFASInquiries@wisconsin.gov. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog lub rooj sab laj, nrog rau qhov Zoom link txuas sib tham thiab cov ntsiab lus sib tham, yuav muaj nyob hauv DNR’s PFAS External Advisory Group webpage.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?