Chaw txhaj tshuaj tiv thaiv rau tsev kawm ntawv

A chlid smiles after getting a vaccination

Kev koom tes nrog SSM Kev Noj Qab Haus Huv thiab Madison Metropolitan Tsev Kawm Ntawv Hauv Nroog:

Peb txhaj tau tshuaj rau koj yog koj:

 • Tsis muaj ntawv pov kho mob
 • Hnub nyoog qis dua 19 thiab yog Alaskan Native los sis American Indian
 • Muaj BadgerCare
 • Muaj Quartz, GHC, thiab Dean ntawv pov fwm kho mob

Chaw Kuaj Mob Daim Caij Nyoog

 • Vas cas, Kaum Hli 7: 12pm txog 4pm, Mendota Elementary (4002 School Road, Madison)
 • Vas cas, Kaum Hli 14: 4pm txog 7pm, Leopold Elementary (2602 Post Rd, Madison)
 • Vas xaum, Kaum Hli 19: 10am txog 2pm, Holtzman Learning Center (333 Holtzman Rd, Madison)
 • Vas cas, Kaum Hli 21: 8am txog 12pm, Holtzman Learning Center (333 Holtzman Rd, Madison)

Teem Caij

Teem Caij

Tom qab muaj daim phiaj teem caij, koj yuav tau txais ib tsab ntawv lees paub hauv email. 


Nqa Dab Tsi Mus Nrog rau ntawm Chaw Kuaj Mob

 • Cov foos tau ua tiav. Kev ua tiav cov no yuav pab koj mus sai rau ntawm chaw kuaj mob. Yog koj tsis muaj lub tshuab luam ntawv los sis tsis tuaj yeem sau ua ntej txog sij hawm, peb yuav muaj cov ntawv theej rau ntawm chaw kuaj mob.
 • Daim ntawv sau nco cia txhaj tshuaj tiv thaiv koj tus me nyuam. Nqa nrog daim ntawv sau hom tshuaj tiv thaiv txhaj koj tus me nyuam nrog mus. 
 • Koj daim npav tuav pov hwm, yog koj muaj ntawv tuav pov hwm. SSM Kev Noj Qab Haus Huv yuav xa rau koj lub tuam txhab tuav pov hwm txog cov nqi tshuaj tiv thaiv nkaus xwb. Yuav tsis tau them rau ib tus twg li. Tos txais txhua leej txhua tus txawm tsis muaj ntawv tuav pov hwm.

Kev Npaj rau qhov Koj Mus Saib

 • Mob nyhav los sis hloov cov phiaj xwm. Thov nyob so ntawm tsev yog koj muaj mob. Yog koj tsis tuaj yeem mus tau rau koj qhov kev tau teem caij vim mob nyhav los sis vim lwm yam, yeej tsis ua li cas. Tsis tas koj yuav qhia rau peb paub.
 • Sij hawm mus txog. Thov kom mus txog ua ntej sij hawm tau teem caij yam tsawg yog 5 feeb. Qhov no yuav pab kom lub chaw kuaj mob tshais chaw tau ceev thiab yooj yim nres tsheb.
 • Yam koj hnav. Tsis muaj kev ywj pheej nyob cheeb tsam txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, vim li ntawv peb thov qhia koj hnav tsho tes luv thiab nqa nrog lub tsho npab ntev los sis tsho ntaub xov paj kom sov, vim qhov kub no hauv tsev kawm tuaj yeem muaj qhov hloov pauv. Koj yuav nyob hauv qhov chaw kuaj mob li 30 feeb, vim li ntawv koj yuav tau nqa qee yam khoom kom txhob laj nyob.
 • Nyeem Cov Ntaub Ntawv Txog Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob los sis daim ntawv txog cov tshuaj tiv thaiv kav mob.
EnglishHmoob

COVID-19 Fact Sheet

(5-11 years old)

(not available)

COVID-19 Fact Sheet

(12 years & older)

(not available)
DTaPDTaP
Hep AHep A
Hep B VIS(not available)
HPV VISHPV VIS
Flu VISFlu VIS
Meningococcal VISMeningococcal VIS
MMR VISMMR VIS
Polio VISPolio VIS
Tdap VISTdap VIS
Varicella VISVaricella VIS

Xav Paub Ntau Ntxiv

Muaj lus nug txuas lus nrog Kari Stampfli, Tus Thawj Kws Pab Neeg Mob los ntawm sau email los sis hu rau 608-663-1532 (Hauv Google Voice).

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?