Qhov Chaw & Xov Tooj hu rau

person talking on phone

Qhov Chaw

Peb muaj peb qhov chaw hauj lwm nyob Madison. Ib qhov chaw twg muab kev pab cuam sib txawv.

Saib peb qhov qhia Zej Zog Kev Noj Qab Haus Huv thiab Cov Kev Pab Cuam Noj Qab Haus Huv rau cov kev pab cuam peb muab.


Cov Sij Hawm

Peb cov sij hawm qhib chaw hauj lwm yog hnub Monday – Friday, 8:00am – 4:30pm.

Peb cov chaw hauj lwm kaw ib xyoo twg rau Lub Nroog Madison cov hnub so hauj lwm (ua lus Askiv).


Xov tooj hu rau

WI Muab Kev Pab Cuam thiab muaj cov kev pab cuam txhais lus rau tag nrho cov xov tooj hauv qab no.

Kev Qhia Txhua Yam

(608) 266-4821


Zej Zog Kev Noj Qa Haus Huv

Cov Lus Nug Ib Txwm

(608) 242-6515

Kev Pab Cuam Tsiaj

(608) 255-2345 – Muaj xwm ceev
(nug rau ib tug Tub Ceev Tsiaj Txhu)

Chaw Kuaj Xyuas

(608) 243-0357


Kev Pab Cuam Kho Mob

Cov Lus Nug Ib Txwm

(608) 266-4821

Kho Mob Mis & Ncauj Tsev Me Nyuam

(608) 243-6385

Kev Pub Niam Mis

(608) 243-0449

Kab Mob Siab C, HIV, Kab Mob Sib Deev Kis

(608) 243-0411

Women, Infants & Children (WIC) Kev pab Cuam Ua Mis

(608) 267-1111

Pab Cuam Koob Txhaj Tshuaj

(608) 243-3916

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?