Yam kab mob uas raug rau yus kev ua pa

A person reaches for a tissue from bed

Cov Kauj Ruam Pab Koj Thaum Koj Muaj Mob

Ntau yam kab mob uas raug rau yus kev ua pa, xws li COVID-19, mob khaub thuas, lossis RSV kis tau tib yam thiab muaj cov tsos mob zoo sib xws. CDC cov kev qhia yuav tsum ua thaum muaj mob yooj yim thiab zoo txhawm rau tiv thaiv rau koj thiab lwm tus kom tsis txhob muaj mob.

 1. Nyob Hauv Tsev Yog Koj Muaj Tsos Mob

  Yog tias koj muaj tsos mob, nyob hauv tsev thiab nyob deb ntawm lwm tus, suav nrog cov neeg koj nyob nrog, yog tias koj tab tom ntsib cov tsos mob hauv qab no uas tsis yog los ntawm lwm qhov laj thawj, xws li kev tsis haum cua raws caij nyoog (seasonal allergies).

  • Ua npaws
  • Hnoos
  • Kua ntswg los lossis qhov ntswg txhaws
  • Mob taub hau
  • Thiab lwm cov tsos mob tshwm sim, xws li txham, mob caj pas, ua daus no, hawb pob, hauv siab tsis xis nyob, nkees heev, mob ib cev, tsis muaj zog, tsis hnov ​​​​tsw lossis hnov ​​​​qab, tsis xav noj mob, raws plab, thiab ntuav. 

  Thaum koj hnov cov tsos mob thov xaj txog cov tshuaj kho mob antiviral thaum koj pib mob. Rau qee yam mob uas ua rau koj ua pa nyuaj, muaj tshuaj kho mob pab tiv thaiv koj kom tsis txhob mob hnyav thiab tag sim neej.

  • Saib CDC cov ntawv qhia Kev Kho Kab Mob Ua Rau Koj Ua Pa Nyuaj rau cov lus qhia ntxiv txog hom kev kho mob.
  • Tham nrog koj tus kws kho mob kom paub seb yam kev kho mob no puas haum rau koj.
  • Yog tias koj muaj tus kab mob COVID, koj yuav tsum pib cov tshuaj kho tus kab mob tsis pub dhau tsib hnub ntawm koj cov tsos mob cov tshuaj thiaj li ua haujlwm muaj ceem zoo rau koj lub cev. Tham nrog koj tus kws kho mob lossis mus ntsib lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv cov kev pabcuam pub dawb kom paub seb cov tshuaj no puas haum rau koj. 
 2. Thaum twg koj mam tawm tau koj tsev thiab rov ua haujlwm li qub

  Koj tawm tau koj lub tsev thiab rov ua haujlwm li qub yog tias ob qho hauv qab no muaj tseeb:

  1. Koj tsis ua npaws rau 24 teev (thiab koj tsis tau siv tshuaj txo qhov kub taub hau) thiab
  2. Koj cov tsos mob zoo lawm lossis tsis muaj lawm.

  Saib CDC cov ntawv qhia ntawm Kev Tiv Thaiv Kab Mob Sib Kis Thaum Koj Muaj Mob rau kev qhia ntxim.

 3. Ua cov kauj ruam no los tiv thaiv lwm tus kom tsis txhob mob kab mob 5 hnub tom qab koj rov ua haujlwm lossis tawm nraum zoov

  Txawm tias koj rov pib ua haujlwm, koj tseem kis tau kab mob rau lwm tus.

  Txhawm rau kom tsis txhob ua rau lwm tus mob, ua cov kauj ruam no rau 5 hnub tom qab koj rov ua haujlwm li qub:

  Nyeem ntxiv txog kev los tiv thaiv kis kab mob.

  Yog tias koj muaj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob.

  Yog tias koj muaj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob, koj kis tus kabmob mus rau lwm tus tau ntev dua vim kab mob tseem nyob rau hauv koj lub cev ntev dua lwm tus. Vim li no, koj yuavtsum saib zoo thiab ceev faj tiv thaiv lwm tus, thiab soj ntsuam zoo yuav siv sijhawm ntev npaum li cas mam li rov qab mus ua haujlwm. Tham nrog koj tus kws kho mob yog tias koj muaj lus nug ntxim txog koj tus kheej.


Yog tias koj kuaj pom tau tias koj muaj tus kab mob COVID tab sis tsis muaj cov tsos mob.

Yog tias koj muaj ib tug neeg mob hauv koj lub tsev lossis yog tias koj mus saib ib tus neeg uas lawv lub cev tsis muaj zog tiv thaiv ntawm tus kab mob. Lossis tej zaum koj muaj tus kab mob hauv koj lub cev tabsis kom tsis muaj cov tsos mob. 

 • Ua raws li cov kauj ruam saum toj no tsawg kawg 5 hnub tom qab kuaj tau tias koj muaj tub kab mob. Txawm koj xis zoo zog los koj tseem ua tau lwm tus mob.
 • Yog tias koj muaj cov tsos mob tom qab kuaj tau tias koj muaj tus kab mob, nyob hauv tsev thiab ua raws li cov lus qhia saum toj ua ntej koj tawm rov mus ua haujlwm.

Yog tias koj yog ib tus neeg ua haujlwm kho mob lossis ib tug neeg ua haujlwm tim tsev kho mob, thov siv cov lus pom zoo hauv qab no.

Cov neeg ua haujlwm tim tsev kho mob yuavtsum siv cov lus pom zoo no vim koj txoj haujlwm ua rau koj kis tau cov kab mob ua pa nyuaj ntau dua.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?