Chaw Haujlwm Pej Xeem Kev Noj Qab Hauv Huv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane Tso Tawm Kevcai Tshiab Txog Hnav Ntaub Npog Ntsej Muag

posted 

Pib hnub Monday, Lub Xya Hli Ntuj Vas Thij 13, Xyoo 2020 thaum 8:00 teev sawv ntxov, Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Nroog Madison thiab Cheem Tsam Dane tso tawm Xov Xwm Kev Cai Txheem Ceev #8, uas tso cai txwv tias txhua tus neeg hnub nyoog 5 xyoo rov saud yuav tsum hnav daim ntaub npog ntsej muag lossis npog ntsej muag thaum tawm nraum zoov lossis nyob ib qhov chaw nrog lwm tus uas tsis nyob hauv yus ib tsev. Txhua lub sijhawm uas yus tsis nyob nrog cov neeg uas nyob hauv yus ib tsev, thiab thaum yus tsis nyob hauv yus lus tsev, yuav tsum hnav ntaub npog ntsejmuag. Qhov kevcai no yog rau tag nrho txhua tus neeg nyob hauv Dane Cheeb Tsam (County).

“Cov kev tshawb fawb los ntawm Chaw Haujlwm Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv tam sim no qhia tau hais tias kev npog ntsej muag yog ib qhov tseem ceeb heev uas pab rau kom qhov kev kis tus kabmob COVID-19 tsawg zuj zus. Tam sim no cov neeg uas tau tus kab mob COVID-19 tau nce heev nyob hauv peb lub cheeb tsam, vim li no peb yuav tsum npog ntsej muag txhua lub sijhawm peb tawm hauv tsev, "Janel Heinrich, Tus Thawj Coj ntawm Pej Xeem Noj Qab Hauv Huv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane tau hais.

“Vim li no, peb thiaj yuav tsum ua raws li qhov kevcai no. Peb tab tom ntsib ob qhov kev nyuaj tiv thaiv pej xeem ntawm kev noj qab haus huv hauv zej zog — tus kab mob COVID-19 thiab kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg. Cov neeg tawv nqaij muaj xim nyob hauv peb lub nroog twb tau txais kev ntxub ntxaug thiab kev lim hia ntau lawm, tshwj xeeb thaum lawv hnav daim ntaub npog ntsej muag, qhov no yog ib qhov uas yuav tsum tsim nyog tsis txhob muaj li. Tes haujlwm pab ua kom tsis txhob muaj txoj kev ntxub ntxaug rau lwm haiv neeg yog peb txhua tus txoj haujlwm txhua tus uas nyob hauv peb lub zos thiaj tau txais kev nyab xeeb. Tib neeg txhua tus yuav tsum nco ntsoov tias txhua tus neeg ua hnav ntaub npog ntsej muag, lawv npog ntsej muag vim lawv xav tiv thaiv koj thiab lawv tus kheej. Thiab yog tias ib tug neeg tsis hnav ntaub npog ntsej muag, yuav tsum nco ntsoov tias tej zaum lawv npog tsis tau lawv ntsej muag, "Heinrich hais txuas ntxiv.

Los ntawm txoj cai txheem ceev #8, tib neeg yuav tsum hnav ntaub npog ntsej muag uas npog lawv lub qhov ntswg thiab qhov ncauj txhua lub sijhawm thaum nyob nrog lwm tus uas tsis nyob hauv yus ib tsev, qhov no nrog rau thaum tawm sab nraud mus tim tsev lag luam, chaw kho mob, thaum sawv tos hauv kab, thiab siv pej xeem kev pabcuam tsheb thauj neeg lossis caij npav. Qhov kev cai txiav txim no txuas ntxiv mus rau thaum nyob hauv lwm tus lub tsev thiab. Tsuas pub txo txoj cai no thaum noj mov hauv lab noj mov xwb, tab sis thaum lub sijhawm noj mov ntawd, yuav tsum nyob 6 taw deb ntawm lwm tus uas tsis nyob nrog yus ib tsev txhua lub sijhawm. Qee tus neeg uas yog thaum hnav ntaub npog ntsej muag muaj teeb meem rau lawv lub cev, lub hlwb, lossis kev loj hlob uas yuav tsis zoo rau lawv thiaj pub tso cai tsis hnav xwb.

"Daim ntaub npog ntsej muag thiab nyob deb ntawm lwm tus yog ob qhov cai uas zoo tshaj plaws kom qeeb tus tsis txhob kis tau tus kab mob COVID-19," Cheeb Tsam Dane tus Thawj Coj Joe Parisi tau hais. "Vim hais tias cov lej soj ntsuam tam sim no tau qhia tias tus kab mob tau kis rau ntau tus neeg sai heev li hauv peb lub cheeb tsam - uas tau tshwm sim ua ntej tsev kawm ntawv thiab tsev kawm qib siab yuav pib thaum lub caij nplooj zeeg yuav tuaj tom ntej no - lub sijhawm tam sim no yog lub sjihawm tseem ceeb rau peb yuav tsum sim koom tes thiab ua haujlwm tiv thaiv peb lub zej zog kom tsis pub kis tus kab mob ntxiv. Cov xwm txheej uas muaj tam sim no yeej tsis yog ib qhov yooj yim, lossis zoo xws li txhua lub sjhawm, tab sis nws yog qhov peb yuav tsum ua - tuaj koom ua ke hauv zej zog thiab siv txhua yam uas peb muaj pab kom ib leeg muaj kev nyab xeeb, "Parisi hais ntxiv.

Yog hais tias ib tug neeg hnav tsis tau daim ntaub npog ntsej muag thaum nyob hauv tsev lag luam vim nws muaj mob lossis xiam oob qhab, yog muaj li ntawv, yus yuav tsum thov tsev lag luam kom nhriav kev pab cuam ua tsim nyog, xws li kev pab cuam rau neeg tuaj nqa khoom yuav nraum zoov lossis nhriav keb pab thauj khoom mus rau tim tsev. Cov menyuam yaus hnub nyoog 2 xyoos txog 4 xyoos txhawb kom hnav daim ntaub npog ntsej muag thaum tawm sab nraud lossis nyob ib qhov chaw uas tsis yog yus tsev, cov menyuam 5 xyoos thiab laus dua yuav tsum hnav daim ntaub npog ntsej muag. Yog tias koj tus me nyuam hnav tsis tau daim ntaub npog ntsej muag, thov coj lawv tawm nraum zoov rau cov chaw uas tsim nyog xwb lawv thiaj tsis tau tus kab mob COVID-19 lossis kis rau lwm tus.

“Kev tshawb fawb pab qhia peb txog cov kauj ruam uas yuav siv tiv thaiv ntawm tus kab mob. Lub sijhawm tam sim no, cov lej ntawm cov neeg uas tau tus kab mob tab sis lawv tsis tau cov tsos mob tau nce siab heev hauv Cheeb Tsam Dane thiab tus kab mob tau kis rau hauv zej zog rau ntau tus neeg, cov neeg uas tau tus kab mob tsis paub seb lawv kis tau tus kab mob qhov twg los. Yog tias tib neeg muaj tus kab mob tab sis lawv tsis paub tias lawv muaj, txoj cai uas yuav tsum hnav daim ntaub npog ntsej muag yuav pab tiv thaiv peb txhua tus, "hais Madison Tus Tswv Zos Satya Rhodes-Conway.

Yeej muaj ntau yam txoj hauv kev npog ntsej muag uas tibneeg siv tau los npog lawv lub ntsej muag kom pab lawv ua raws li qhov kev cai no. Yog yus tsis muaj daim ntaub uas tsim los npog ntsej muag kom zoo, siv daim ntaub hlua uas khi caj dab los yog txoj phuam los npog koj ntsej muaj los yeej tau, lossis xaws los tsim daim ntaub npog ntsej muag ntawm yus tus kheej, lossis siv cov qauv pab tsim ntaub npog ntsej muaj los ntawm Chaw Haujlwm Tswj Kab Mob qhov website (CDC website). Cov ntaub npog ntsej muag siv ntawm cov kws kho mob thaum phais neeg los yog lub tshuab nqus pa N95 tsis tsim nyog yuav siv cov khoom npog ntsej muag no rau pej xeem.

Cov nomtswv rau Cheeb Tsam tseem tabtom ua haujlwm hnyav kom txhua tus uas xav tau daim ntaub npog ntsej muag yeej tau thiab tseem koom tes nrog cov chaw haujlwm uas pab zej zog kom txhua tus paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev npog ntsej muag thiab hnav daim ntaub npog ntsej muag. Cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog yuav ua li cas koj thiaj tau txais daim ntaub npog ntsej muag pub dawb yuav muaj nyob hauv Cheeb Tsam Dane lub website sai sai no.

Yog koj xav paub ntxiv thov mus nyeem tag nrho txoj cai xaj no ntawm Tsev Haujlwm Pej Xeem Kev Noj Qab Hauv Huv Nroog Madison thiab Cheeb Tsam Dane lub website.

Ntxiv nrog rau txoj cai hnav ntaub npog ntsej muag, cov kev coj nram no yuav pab tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus ntawm tus kab mob COVID-19:

  • Nyob twj ywm hauv tsev yog tias koj mob lossis mloog tau tias kom tsis xis zoo. Kev soj ntsuam tau qhia tias ntawm cov neeg ua tau tus kab mob tau kis rau lwm tus vim lawv tawm rau sab nraum thaum lawv muaj cov tsos mob.
  • Nyob hauv tsev yog koj tsis tas yuav tawm nraum zoov. Ua haujlwm hauv tsev, sib sau ua ke hauv computer lossis xov tooj xwb, thiab siv kev pab cuam los ntawm cov tsev lag luam thiab chaw noj mov ntawm kev pab cuam nqa khoom tuaj rau koj lub tsheb (curbside) lossis xaj khoom tuaj rau ntawm koj tsev yog cov kev pab cuam uas zoo tshaj rau pab kom koj thiab lwm tus tau kev nyab xeeb.
  • Yuav tsum nyob qhov tsawg kawg li 6 taw ntawm lwm tus neeg. Cov tsom dej me me uas los ntawm tibneeg thaum lawv hnoos, txham, lossis hais lus, thiab ua pa kis tau rau koj yog tias koj nyob ze tshaj 6 taw. Nyob nrug li 6 taw ntawm lwm tus yuav pab rau kom koj kis tus kab mob tsawg dua.
  • Yog tias koj tawm sab nraum, koj yuav tsum xav txog tias tej zaum tus kab mob COVID-19 kis tau rau koj lawm. Tam sim no, ntau tshaj li ib feem peb ntawm cov tau tus kab mob tsis paub lawv kis tau tus kab mob qhov twg los. Saib koj tus kheej zoo yog koj tau cov tsos mob xws li kub ib ce, hnoos, txog siav, nkees, mob ib ce, mob taub hau, tsis hnov ​​tsw lossis hnov ​​ntxhiab, mob caj pas, txhaws ntswg lossis los ntswg, xeev siab lossis ntuav, thiab raws plab. Yog tias koj muaj cov tsos mob no, hu rau koj tus kws kho mob teem sijhawm kuaj lossis mus tim qhov chaw kuaj mob pub dawb hauv zej zog. Yog tias koj yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv tim UW-Madison, yeej muaj kev pabcuam rau koj thaum koj hu rau Tsev Kawm Ntawm Qib Siab Kev Pabcuam Kho Mob (University Health Services).
Yog koj xav paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19 thiab tej yam kev cai uas pab rau koj kis tau tus kab mob tsawg dua, thov mus nyeem ntawm peb qhov website.
 

Links

Images

A graphic that says "New Order Released"
Hom:
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?