Plaub Hlis 28, 2022

Cov Tub Rog Air National Guard sam sim ua tiav zeeg ib ntawm lawv qhov kev tshawb xyuas tsim kho tshuaj PFAS nyob rau lub tshav Truax Field nyob rau lub asthiv no. Cov ntaub ntawv ”data” los ntawm lawv qhov kev tshawb xyuas yuav siv los xyuas seb muaj tshuaj PFAS ntau npaum cas thiab qhov kev zoo tshaj plaws los tu tshem tawm nws. Saib tau ntxiv

Plaub Hli 27, 2022

Sau tau ib qhov kev txiav txim siab muab los pib tsim ib qhov kev kho rau lub Qhov Dej Txhau 15 nyob rau Madison sab hnub tuaj los tshem tawm kev paug tshuaj PFAS tsis hu. Yuav muab nws rau lub City Finance Committee thiab lub Water Utility Board saib kho rau, thiab mam muab rov los rau lub Common Council muab vote rau lub Tsib Hli 10, 2022. Saib tau Ntxiv.

Plaug Hli 13, 2022

Lub Tsev DNR PFAS External Advisory Group muaj rooj sab laj saum huab cua rau hnub Friday, Plaub Hli 28, 2022 thaum 10:00 am - 12:00 pm. Caw zej tsoom sawv daws tuaj koom. Cov neeg yuav tham nrog DNR cov neeg ua hauj lwm tau txog qhov kev siv tsab cai li choj Bipartisan Infrastructure Law.

Peb Hlis 8, 2022

Wisconsin Tsev Sai Dej Av (DNR) thiab Tsev Saib Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tshaj tawm ib qhov tshuaj PFAS tshiab raws kev qhia noj ntses rau tus Kwj Deg Black Earth Creek mus nrog rau tus Kwj Deg Blue Mound Creek hauv Dane County raws qhov kuaj tau cov ntses thaum xyoo 2020. (ua ntawv Askiv)

Kuaj tau muaj tshuaj PFOS, yog i b hom ntawm cov tshuaj PFAS, kuaj tau pom muaj rau cov ntses rhaus daj hnyoo (brown trout) los ntawm tus Kwj Deg Black Earth Creek nyob ze Cross Plains. Raws qhov kuaj tau,Tsev DNR thiab Tsev DHS hais kom pub noj ib pluag tauj ib as thiv rau cov ntses rhaus daj hnyoo (brown trout) cuab tau los ntawm tus Kwj Deg Black Earth Creek.

Ob Hlis 17, 2022

Raws lawv qhov kev ua kom cov neeg hauv Wisconsin tau dej huv zoo haus, Wisconsin Tsev Saib Dej Av (DNR) tau muab tso ib qhov kev tshiab, kev ua yus tuaj yeem rau cov zej zog uas nyiam los kawm seb lawv tej dej hauv nroog puas muaj tshuaj PFAS. Muab dej mus kuaj yog yus tuaj yeem thiab muaj rau tag nrho cov dej haus hauv cov nroog hauv Wisconsin. Xav paub ntxiv, hais txog qhov tej zej zog tuaj cuag lawv li cas rau qhov kuaj tej dej

Ob Hli 4, 2022

Wisconsin Tsev Saib Dej Av (WI DNR) Pawg Neeg Tswj Xyuas tshuaj PFAS yuav muaj rooj sab laj rau hnub Vasxuv (Friday) lub Ob Hlis 18 thaum 9:00 a.m – 10:30 a.m. Nws yuav muaj ib tug qhuav nyob hauv U.S Environmental Protection Agency tuaj tham txog tsim kho siv cuab yeej los tshem cov tshuaj PFAS paug rau tej dej av thiab tej chaw qias.

Caw ib zej tsoom tuaj mus koom thiab muab lus nug los is sib tham rau lub rooj sab laj no. Cov lus nug muab xa ua ntej tuaj rau DNRPFASInquiries@wisconsin.gov. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog lub rooj sab laj, uas muaj qhov Zoom link txhuas sib tham thiab cov ntsiab lus sib tham nyob hauv DNR’S PFAS Technical Group webpage.

Thiab lawv muaj ib lub rooj sab laj saum fuab cua rau tshuaj PFAS Pawg Sab Nraud Muab Tswv Yim (PFAS External Advisory Group) rau hnub Vasxuv (Friday) Ob Hli 18 thaum 11:00 a.m – 2:00 p.m. Cov ntsiab lus sib tham muaj qhia txog tej dej num rau cov tshuaj PFAS thiab qhov pom tau los ntawm Tsev Saib Dej Av (DNR) thiab tshuaj PFAS Pawg Neeg Sab Nraud Muab Tswv Yim (PFAS External Advisory Group) cov neeg.

Caw ib zej tsoom tuaj koom thiab muab lus nug los sis sib tham rau lub rooj sab laj no. Cov lus nug muab xa ua ntej tuaj rau DNRPFASInquiries@wisconsin.gov. Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog lub rooj sab laj, nrog rau qhov Zoom link txuas sib tham thiab cov ntsiab lus sib tham, yuav muaj nyob hauv DNR’s PFAS External Advisory Group webpage.