xeev capitolNyob rau Cheeb Nroog Dane, muaj ntau lub chaw sawv cev-sib koom ua ke ua ib pab xam nrog rau feem hauj lwm sawv cev dev, tib neeg kev noj qab haus huv, thiab kev ua hauj lwm ib ncig nyob rau PFAS kev ua paug tsis huv thiab kev hais daws. 


Xov Xwm Tshiab

Kaum Ob Hlis 6, 2021
Lub Tuam Tsev Wisconsin Department of Natural Resouces (DNR) yuav teem lub rooj sab laj tom ntej no rau Pab Pawg Muab Tswv Saib Tshuaj PFAS rau hnub Vas Xuv (Friday), Kaum Ob Hlis 17, 2021, thaum 11:00 a.m txog 2:00 p.m.

Thov caw ib zej tsoom sawv daws tuaj koom thiab kuj muab lus nug tau thiab tham tau nyob rau lub rooj sab laj. Xa cov lus nug ua ntej mus rau DNRPFASInquiries@wiconsin.gov. Xav paub ntxiv ntaub ntawv qhia txog lub rooj sab laj, xam ib qhov Zoom Link thiab cov ntsiab lus sab laj, yuav muaj ntawm no here  (yog ntawv Askiv).

Kaum Ib Hli 11, 2021 

Lub Wisconsin PFAS Action Council ( WisPAC) tau sab laj rau Lub Kaum Ib Hli 10, 2021. Cov ntsiab lus tham, ntxiv rau kev pab cuam thiab qhov thaij kaw lub rooj sab laj no muaj nyob hauv WisPac Webpage. (Yog ntawv Askiv). 

Kaum Hli 28, 2021 
Wisconsin PFAS Action Council (WisPAC) yuav muaj sib tham saum huab cua hauv Zoom thaum 1-4 p.m hnub Vasphuv (Wed), Kaum Ib Hli, 10, 2021.

Cov ntsiab lus sib tham rau lub rooj sab laj yog los xyuas Cov Ntawv Tswj Fwm Tshuaj PFAS seb mus tau li cas thiab cov ntawv sau qhia puag xyoo rau thawj zaug. Ntxiv mus, yuav sib tham txog kev tsim tsa ntawm Wisconsin PFAS Action Plan thiab tsoom fwv teb chaws EPA PFAS Strategic Roadmap tau tso tawm tsis ntev los no.

Cov ntsib lus, ntxiv rau tej kev pab cuam thiab Zoom qhov kev sib tham saum huab cua qhia meej rau lub rooj sab laj nov ntawm WisPAC webpage

Kaum Hli 18, 2021
Lub Chaw Hauj Lwm Tiv Thaiv Zej Zog (EPA) tso tawm ib Txoj Kev Cai Tswj cov tshuaj PFAS. Txoj kev cai tswj nov muab sij hawm rau EPA los npaj ua thiab tsim kom tau tsab cai tshiab ruaj khov los tiv thaiv pej xeem kev noj qab haus huv, tiv thaiv tej zej zog, thiab tswj cov neeg muab tej tshuaj pov tseg. 
Saib nyeem Txoj Kev Cai Tswj cov Tshuaj PFAS nov
Saib nyeem Txoj Kev Cai ua tiav nov

Kaum Hli 14, 2021DNR To Host PFAS Technical Group Meeting Friday, Oct. 15, 2021DNR Teem Rooj Sab Laj rau Pab Tsim Kho Hnub Vasxuv, Kaum Hli 15, 2021

Cuaj Hli 30, 2021Madison Metropolitan Sewer District's PFAS results favorable, indicate expected levels for area

Ib Cheeb Tsam Madison Cov Qhov Dej Xau kuaj tau muaj PFAS, qhia muaj siab li cas rau thaj tsam ntawd


Cov Chaw Qhia Txog Qhov Chaw muaj PFAS Kev Ua Paug Tsis Huv thiab Cov Phiaj Xwm Kev Hais Daws

Nyob rau lub Nroog Madison, tau paub tias cov hauv paus chaw ntawm PFAS kev ua paug tsis huv yog Tshav Dav Hlau Pov Thaiv Teb Chaws Truax thiab ntawm Tshav Dav Hlau Hauv Cheeb Tsam Regional raws li kev siv ntawm cov npuas tua hluav taws nyob rau ntawm cov chaw.

Hauj lwm yog tab tom ua mus nrog rau lub xeev Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Yam Ib Txwm Muaj (Wisconsin Department of Natural Resources), Xeev Wisconsin Lub Tshav Dav Hlau Pov Thaiv Saum Nruab Ntug (Wisconsin Air National Guard), Cheeb Nroog (Dane County), thiab lub Nroog Madison los sau chaw nyob ntawm PFAS kev ua paug tsis huv. Qhov kev ua paug tsis huv no nws raug txuas txog PFAS uas tau nrhiav pom nyob rau cov dej nag xob nag cua tso tawm, thaj chaw cov qhov dej, thiab nyob ze ntawm cov dej saum npoo av.

Vim tias ntau cov khoom lag luam thiab cov khoom siv sib txawv uas siv cov tshuaj PFAS ntxiv, cov khoom siv ntxiv raug rau hauv av thiab cov dej uas tuaj yeem suav nrog cov chaw pov khib nyiab thiab qee yam kev lag luam thiab chaw tsim khoom lag luam.


Madison Qhov Kuaj Cov Qhov Dej & Qhov Kuaj tau los

Madison Qhov Chaw Tsim Dej (Madison Water Utility) sam sim ntsuam xyuas cov dej rau tag nrho cov qhov dej tsam muaj paug cov tshuaj PFAS. Muaj qhia ntau ntxiv txog kev kuaj cov qhov dej ib cheeb tsam hauv nroog thiab qhov kuaj tau muaj nyob hauv Madison Water Utility.


Cov Phiaj Xwm thiab Cov Txiaj Ntsig Kev Sim Cov Dej Saum Npoo Av

Lub xeev Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Yam Ib Txwm Muaj (Wisconsin Department of Natural Resources) tab tom ua txoj hauj lwm xyuas peb lwm ntawm kev sim cov dej saum npoo av ntawm Starkweather Creek nyob rau Madison.

Starkweather tau raug xaiv vim tias cov hauv dej ntawm Ceg Sab Hnub Poob ntawm Starkweather Creek tshwm sim tawm los sis nyob ze Tshav Dav Hlau Pov Thaiv Saum Nruab Ntug Truax thiab lub Cheeb Nroog Dane County Lub Tshav Dav Hlau Hauv Cheeb Tsam, tau paub cov chaw ntawm PFAS kev ua paug tsis huv. Lwm yam keeb kwm cov chaw ntawm kev ua paug tsis huv los kuj zoo li tau nyob rau ntawm Starkweather Creek thaj chaw dej ntws mus sib sau ua ke.

Cov paib tau raug muab lo thoob plaws cov chaw uas pej xeem nkag tau mus rau Starkweather Creek kom ntseeg tau tias cov neeg siv tus dej tau paub txog PFAS.

Cov txiaj ntsig los ntawm thawj zaug ntawm kev soj ntsuam cov nplaim dej tau pom tias theem siab ntawm PFOA thiab PFOS hauv dej. Cov txiaj ntsig los ntawm lwm ob thiab peb ntawm kev piv txwv yuav tseem ceeb txog txiav txim siab yog tias cov qauv tsis hloov pauv thiab taw qhia teb cov hauj lwm lawm yav tom nte – cov txiaj ntsig raug khwv yees tom qab xyoo no. PFAS kev ua paug tsis huv los kuj yuav raug khwv yees nyob rau cov txo av hauv dej ntawm Starkweather Creek thaj chaw.

Lub Nroog Madison, Cheeb Nroog Dane County Lub Tshav Dav Hlau Hauv Cheeb Tsam, thiab lub xeev Wisconsin Tshav Dav Hlaub Pov Thaiv Saum Nruab Ntug tau rau npe tag nrho los saib xyuas rau qhov kev ua rau PFAS kev ua paug tsis huv nyob rau Starkweather Creek. Cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog cov kev ua kev hais daws tuaj yeem nrhiav pom nyob rau WI DNR’s Ntaub Ntawv Kev Kho thiab Tsim Kho Dua (Txoj Hauj Lwm # 02-13-584369).

Txawm tias kev nphav dej uas muaj PFAS tam sim tsis yog ib qho teeb mem cuam tshuam kev noj qab haus huv sai tam sim, nws raug qhia tias cov neeg zam kev haus los sis muaj teeb meem kev haus nqos cov dej saum npoo av thiab zam kev saib xyuas cov txo av nyob hauv dej los sis cov npuas dej tau ua paug tsis huv uas muaj mus taus nrog rau PFAS cov khoom sib tov. Tom qab kev ua si los sis mus kev hauv hav dej los sis saib xyuas cov hmoov av hauv dej, ntxuav tes thiab ntxuav cov tsiaj yug hauv tsev los ntawm cov dej huv kom tiv thaiv kev noj PFAS uas tej zaum yuav nyob rau ntawm daim tawv los sis plaub tsiaj.


Cheeb Nroog Dane Lub Tshav Dav Hlau Hauv Cheeb Tsam Kev Tso Dej Nag Ntws Tawm

Nyob rau xyoo 2019, Cheeb Nroog DaneLub Tshav Dav Hlau Hauv Cheeb Tsam raug nqua hu kom ua kom tiav qhov kev siv rau PFAS los thov rau lawv qhov kev tso cai txuas sij hawm tshiab rau kev tso dej nag ntws tawm hauv tshav dav hlau. Kev sim tau nthuav tawm PFAS nyob rau ntawm dej nag cua daj cua dub uas yuav tau thov kev ntsuam xyuas qhov tseeb thiab tu thaj chaw kom huv. Cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog cov kev hais daws tuaj yeem nrhiav pom nyob rau WI DNR’s Ntaub Ntawv Kev Kho thiab Tsim Kho Dua. (Txoj Hauv Lwm #02-13-584472).


Kev Sim Tsig Nqaij Ntses thiab Cov Tshwm Sim Tau Los

Kev noj ntses muaj cov theem siab ntawm PFAS yog kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv ntawm tib neeg yam tseem ceeb. Cov lus qhia rau kev noj ntses ntawm Cheeb Nroog Dane tau muab siv vim rau qhov kev ntes ntses hauv Lub Cheeb Nroog Dane muaj cov kuab tshuaj xws li mercury thiab PCBs. Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Peev Txheej Hav Zeev tau kuaj xyuas ntses los ntawm Tus Dej Yahara tus dej los ntawm pas dej loj hauv xyoo 2020. Cov txiaj ntsig ntawm kev kuaj tau qhia tawm txog cov theem ntawm PFOS uas siab dua cov qauv ib txwm kev noj qab haus huv uas tau pom zoo. Ua raws li cov lus taw qhia txog kev noj ntses rau hauv Lub Cheeb Nroog Dane yuav txo tau kev tau txais PFAS/PFOS.

Lub khoos kas saib xyuas kev paug kuab lom hauv cov ntses yam thoob plaws tau muab npaj tseg hauv Lub Pas Dej Loj Monona teeb lub hom phiaj mus rau ntau hom tsiaj rau PFAS thiab lwm cov kev paug kuab lom hauv xyoo 2021.


Kev Sim thiab Kev Ceev Dej Qias Neeg thiab Dej Qub Uas Siv Tag Lawm

Kev noj ntses muaj cov theem siab ntawm PFAS yog kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv ntawm tib neeg yam tseem ceeb. Cov lus qhia rau kev noj ntses ntawm Cheeb Nroog Dane tau muab siv vim rau qhov kev ntes ntses hauv Lub Cheeb Nroog Dane muaj cov kuab tshuaj xws li mercury thiab PCBs. Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Peev Txheej Hav Zeev tau kuaj xyuas ntses los ntawm Tus Dej Yahara tus dej los ntawm pas dej loj hauv xyoo 2020. Cov txiaj ntsig ntawm kev kuaj tau qhia tawm txog cov theem ntawm PFOS uas siab dua cov qauv ib txwm kev noj qab haus huv uas tau pom zoo. Ua raws li cov lus taw qhia txog kev noj ntses rau hauv Lub Cheeb Nroog Daine yuav txo tau kev tau txais PFAS/PFOS.

Lub khoos kas saib xyuas kev paug kuab lom hauv cov ntses yam thoob plaws tau muab npaj tseg hauv Lub Pas Dej Loj Monona teeb lub hom phiaj mus rau ntau hom tsiaj rau PFAS thiab lwm cov kev paug kuab lom hauv xyoo 2021.


Cov Lus Qhia Kev Sim Dej Haus rau Cheeb Tsam Nroog thiab Cov Qhov Dej Ntiag Tug

Kev sim fab dej haus ntawm zej tsoom rau PFAS nws tsis yog ib qho kev xav tau. Cov neeg uas nyob tas li tsim nyog txuas lus nrog lawv li thaj tsam lub nroog yog tias lawv xav paub txog PFAS kev sim nyob rau lawv li thaj tsam lub nroog, txawm li cas los xij feem ntau ntawm fab dej haus ntawm zej tsoom nyob hauv Cheeb Nroog Dane tsis tau sim rau PFAS.

Zej Tsoom Kev Noj Qab Haus Huv Madison & Cheeb Nroog Dane tau hais qhia tias fab dej haus ntawm zej tsoom thiab cov tswv qhov dej ntiag tug tau sim rau PFAS yog tias lawv nyob ze:

  • Ib qho chaw yeej tub rog los sis qhov chaw uas twb tau siv rau cov hauj lwm kev tua hluav taws

  • Ib qho chaw kev lag luam nrog rau PFAS tau tsim cov khoom lag luam tshwm sim tas li, kev pov tseg, los sis siv

  • Ib qho kev sim dhau los ntawm qhov chaw faus khaub sw

Kev uas raws li hauv cov tsev chav sim yog muaj tsom xam PFAS cov khoom sib tov nyob rau hauv dej haus ntawm cov ciam txwv kev tshawb pom qis:

  • ALS Global, Kelso, Washington. (360) 577-7222

  • Eurofins, South Bend, Indiana. (574) 233-4777

  • SGS AXYS, 2045 Mills Road W., Sidney BC Canada. (888) 373-0881

  • TestAmerica, W. Sacramento, California. (916) 373-5600

  • WeckLabs, City of Industry, California. (626) 336-2139