poj niam nyob hauv neeg coobCov ntaub ntawv hais txog qee cov ntawm cov lus nug peb tau txais hais txog PFAS. 


Cov Qoob Loo thiab Kev Ua Vaj

Tsis muaj kev tshawb fawb txaus txog txiav txim siab ib qho qib “kev nyab xeeb” ntawm PFAS nyob rau hauv av, cov kwj deg dej, los sis cov dej hauv nruab av rau kev ua vaj nyob rau sij hawm no. Nroj tsuag nrhau cag mus txog ntawm PFAS tshwm sim txog qhov sib txawv raws li ntawm ib tug zauv ntawm cov tseem ceeb, xws li: kev rau siab ntawm PFAS nyob rau hauv av thiab dej; hom av thiab nroj tsuag tau loj hlob; ntu ntawm nroj tsuag uas raug siv ua khoom noj; thiab lwm yam cov zaub mov thiab cov khoom xyaw nyob rau hauv av.

Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb tias koj cov dej yuav muaj PFAS thiab koj muaj dej cheeb tsam hauv nroog (txhais tias koj tau txais daim ntawv them nqi) tshawb xyuas koj dej haus kom muaj txiaj ntsig hais txog PFAS kev sim thiab cov txiaj ntsig. Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb tias koj cov dej yuav muaj PFAS thiab koj nyob rau ib lub qhov dej ntiag tug, txiav txim siab sim koj cov dej.

Dej tsis haum rau lub xeev cov dej hauv nruab av ruaj khov ntawm 20 ppt rau kev daw sib hauj ntawm PFOA thiab PFOS yuav tsis tsim nyog siv rau kev npaj, kev ua noj, los sis kev ceev khoom noj.

Ua kom nqis txog tej nroj tsuag hauv lub vaj li kev nphav raug PFAS:

  • Yog tias tus kwj deg dej muaj PFAS hloov mus rau dej nag, lim dej, los sis dej los ntawm lwm qhov chaw hauv paus nyab xeeb rau koj lub vaj.
  • Yog tias av muaj PFAS tsim muaj cov pav cog nce ntxiv nro cov av huv, tso rau hauv qab av nrog rau cov ntaub pua-nyhav (hom ntau ci polypropylene yog ib txoj kev xaiv zoo). Ntseeg siab tias cov cag ntawm koj cov nroj tsuag cog tsis txhob hlav tuaj dhau rau cov av huv.
  • Yog tias cov dej hauv nruab av muaj PFAS ntseeg siab tias cov cag ntawm koj cov nroj tsuag tsis txhob hlav nkag mus rau cov dej hauv nruab av.
  • Ntxiv yam chiv huv tsis muaj tshuaj rau cov av (ntoo lwj uas tsis muaj qhov paug qias neeg, chiv los ntawm tsiaj, los sis chiv los ntawm nplooj hmab nplooj ntoos). Kev kawm tau qhia paub tias raws li av chiv tsis muaj tshuaj tau tsav ntxiv rau nroj tsuag kev sib sau ntawm PFAS kom nqis.

Cov txiaj ntsig kev sim ntawm ib puag ncig PFAS muaj qhov paug tsis huv ntawm khoom noj yog muaj nyob los ntawm lub Teb Chaws Mes Kas Chaw Tswj Khoom Noj thiab Yeeb Tshuaj.


Qhwv Cov Khoom Noj

Cov khoom noj tuaj yeem rais los ua muaj tshuaj txhaum nrog PFAS los ntawm kev xa mus los ntawm tshuaj nkag mus rau cov khoom noj los ntawm cov khoom qhwv khoom noj tseeb tiag xws lis kev pov thawj cov sawv cev roj nyob rau cov ntawv tawv qhwv. Piv txwv xam nrog cov hnab ntim paj kws kib hauv ncu khoom noj, cov qhwv khoom noj sai, thiab cov thawv, thiab ncuav bakery los sis cov ntawv txaij muaj kob thiab cov hnab.

Cov ntaub ntawv txuas ntxiv txog ntawm tau ua paug tsis huv uas muaj mus taus ntawm cov khoom noj los ntawm cov khoom qhwv thiab txiaj ntsig kev sim ntawm ib puag ncig PFAS kev ua paug tsis huv ntawm khoom noj uas muaj los ntawm lub Teb Chaws Mes Kas Lub Chaw Tswj Khoom Noj thiab Yeeb Tshuaj.


Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Tsiaj Me Yug Saib thiab Tsiaj Yug Noj Nqaij

Feem ntau ntawm cov ntaub ntawv uas muaj hais txog cov kev cuam tshuam kev noj qab haus huv nyob rau cov tsiaj yug hauv tsev thiab tsiaj yug yog los ntawm cov kev kawm nyob rau chav tsev sim cov tsiaj thiab feem ntau saib ntawm ob PFAS cov tshuaj: PFOA thiab PFOS. Cov kev kawm no tau qhia txog qhov loj ntawm cov txiaj ntsig kev noj qab haus huv nyob rau chav tsev sim cov tsiaj txog kab mob siab, kab mob qog caj pas, rov tsim kabmob dua, thiab cov kev cuam tshuam kev txhim kho.

Nyob rau sij hawm no, nws tau qhia tias cov dej haus rau cov tsiaj yug hauv tsev thiab cov tsiaj yug tau ntsib kev nyab xeeb ruaj khov ib yam nkaus yam li cov no rau tib neeg.


PFAS thiab Txiaj Ntsig Huab Cua

PFAS tau muaj kev tshawb pom nyob rau huab cua sab nraum zoov nyob ze PFAS qhov chaw khoom lag luam muaj tshuaj thiab cov tsev ua hauj lwm loj dav uas siv PFAS nyob rau kev tsim khoom lag luam tawm.

Vim tias kev koom nrog daw ntawm tus neeg siv cov khoom lag luam uas muaj PFAS thiab huab cua qis dua cov nqi xa mus los, cov qib ib txwm muaj los ntawm PFAS siab tshaj li nyob sab hauv tsev, piv nrog cov huab cua nyob sab nraum zov.

PFAS cov tshuaj muaj tseeb tiag yam li fluorotelomer alcohols (FTOHs) raug tshawb pom tas li nyob rau huab cua sab hauv tsev thaum PFOS thiab PFOA tau tshawb pom nyob rau cov pa av hauv tsev. Cov qib nyob rau hauv tsev yuav ywj raws li cov hom ntawm tus neeg siv cov khoom lag luam nyob rau hauv tsev. Txawm li cas los xij, muaj cov ntaub ntawv ciam txwv hais txog cov kev phom sij kev kev noj qab haus huv sib koom nrog kev nqus nkag hauv lub cev ntawm ntau yam PFAS uas tau tshawb pom nyob rau cov huab cua sab hauv tsev.


Kev Da Dej thiab Ua Luam Dej

PFAS cov tshuaj yuav tsis nqus nkag rau hauv tawv nqaij yam yooj yim. Nws nyab xeeb txog kev da dej, zoo npaum li txhua koj co khaub ncaws thiab ua kev nyiam huv hauv tsev. Nws los kuj nyab xeeb ua luam dej nyob rau hauv thiab siv dej ua si laug sij hawm. Txais dej nrog PFAS nyob rau koj daim tawv nqaij yuav tsis phom sij rau koj. Nws tau qhia los lawm tias ntxuav koj txhais tes, los sis ntxuav koj cov tsiaj yug hauv tsev tom qab tau ntub dej uas muaj PFAS, yog li dej yuav tsis noj yam muaj teeb meem. 


Npuas Dej PFASNpuas Dej PFAS

Kev nqos npuas dej nrog PFAS yuav ua kev phom sij rau koj li kev noj qab haus huv. Kev zam npuas dej nrog PFAS yog kev tiv thaiv ntawm txhua leej, xam nrog cov me nyuam tseem yau, thiab yog ib cov lus qhia tau txhawb nqa los ntawm Wisconsin Li Feem ntawm Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv. PFAS tsis txav mus los yam yooj yim dhau ntawm daim tawv nqaij, tab sis nws zoo tshaj yuav tau muab ntxuav tawm tas li tom qab txuas nrog npuas dej kom zam dhau qhov teeb meem kev nqos PFAS. PHMDC thiab DHS qhia tias tib neeg yuav tsis tso cai lawv cov tsiaj yug hauv tsev los mus txuas nrog los sis nqos npuas dej. Txij thaum cov tsiaj yug hauv tsev tuaj yeem nqos tau npuas dej tau sib sau nyob rau hauv lawv cov plaub thaum lawv ua zam lawv tus kheej, peb qhia koj ntxuav cov tsiaj yug hauv tsev tawm nrog cov dej ntsiab.

Feem ntau, koj tuaj yeem qhia yog tias npuas dej tau tshwm sim raws ib txwm los sis tej zaum yuav muaj PFAS npuas dej los ntawm kev tsom kwm ntawm kev uas raws cov kev tshwj xeeb.

PFAS tsis huv muaj nyob hauv cov npuas dej

  • Tuaj yeem muaj kob dawb ci ntsa
  • Nyiam sau ua pawg yam li cov npuas chais fwj txwv
  • Tuaj yeem nplaum
  • Tej zaum yuav ya mus raws hauv av thiab sau nyob raws cov ntug pas dej thiab cov ntug dej
  • Li ib txwm nws yuav sib

Kev tshwm sim npuas dej raws huab cua