a person takes their temperature underneath a bunch of blankets

Kho tshiab lub Tsib Hlis 24, 2022

Nws muaj ntau yam tsos mob uas yuav tshwm sim los ntawm tus kab mob COVID-19, uas yog muaj ua npaws kub, hnoos los sis ua pa nyuab. Ntawm no yog cov ntawv qhia txog yam yuav tau ua:


Kuv puas yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev?

Yog tias koj kuaj es pom tias koj mob COVID-19 los sis tau nyob nrog ib tug neeg uas mob COVID-19 lawm, siv CDC lub tshuab suav xam cov los xam seb cov kauj ruam koj yuav ua mus ntxiv yog dab tsi. Ua ntej siv lub tshuab suav xam, nyem rau lub pob hauv qab no, ces thaum nkag tau rau hauv CDC phab lawm, nyem rau Pib Tau.
LUB TSHUAB SUAV XAM KEV CAIS THIAB CEEV TUS KHEEJ


Kuv kuaj lawm pom tias mob COVID-19 lawm

Lub nas hauv qab no tau txais kev pom zoo los ntawm CDC.

Kev Suav Xam Kev Cais

Cais thaum koj hnov tias kub ua npaws los sis thaum kuaj es pom tias koj mob COVID-19 lawm tab txawm tias koj yuav tsis muaj cov tsos mob los xij.

Hnub 0 yog thawj hnub uas koj muaj cov tsos mob los sis yog koj tseem tsis tau muaj cov tsos mob, yog hnub uas koj kuaj es muaj tus kab mob vais lav lawm. Hnub 1 yog tag nrho ib hnub tom qab koj muaj cov tsos mob los sis tau sau koj li piv txwv mus kuaj lawm. Yog tias koj muaj cov tsos mob tom qab kuaj pom tias koj muaj tus kab mob lawm, koj 5 hnub uas yuav tau cais yuav tsum tau pib mus. Hnub 0 yog thawj hnub uas koj pib muaj cov tsos mob.

YOG KOJ
Kuaj es pom tias mob COVID-19 lawm LOS SIS muaj cov tsos mob, yam tsis xav txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv

Nyob hauv tsev twj ywm yam tsawg 5 hnub

Nyob twj ywm hauv tsev li 5 hnub thiab cais s  tawm ntawm cov neeg hauv koj tsev.

 

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom tab tom haum yog thaum koj yuav nyob ze lwm tus neeg hauv koj tsev.

 

Cov neeg uas rau tsis tau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nrog rau cov me nyuam yaus qis dua 2 xyoos, tsim nyog cais s li 10 hnub.

Tsum qhov kev cais  yog tias koj twb tau muaj cov tsos mob lawm

Tsum qhov kev cais  tom qab 5 hnub tseem yog koj tsis ua npaws ntev li 24 teev lawm (yam tsis tau noj tshuaj txais pab) thiab koj cov tsos mob zoo zuj zus lawm.

 

Yog koj mob tus mob COVID-19 nyhav heev

Koj yuav tau cais  yam tsawg 10 hnub. Sab laj rau koj tus kws kho mob ua ntej koj yuav tsum qhov kev cais.

 

Tsum qhov kev cais yog koj TSIS MUAJ tsos mob lawm

Tsum qhov kev cais tom qab yam tsawg 5 hnub tseem txij hnub kuaj es pom tias koj mob. Yog tias koj muaj cov tsos mob tom qab kuaj pom tias koj muaj tus kab mob lawm, koj 5 hnub uas yuav tau cais yuav tsum tau pib mus. Hnub 0 yog thawj hnub uas koj pib muaj cov tsos mob.

Yuav tau ceev faj kom txog hnub 10

 

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom txog li 10 hnub tseem txhua lub sij hawm thaum koj nyob ze lwm tus neeg hauv tsev los sis cov sab nraud. Tsis txhob mus rau tej qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau tau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

 

Tsis txhob mus ntoj ncig

Tsis txhob mus ntoj ncig kom nto 10 hnub tseem tom qab pib muaj cov tsos mob los sis hnub uas kuaj es pom tias koj mob yog tias koj tsis muaj cov tsos mob.

 

Zam tsis txhob mus nyob ze cov neeg uas muaj kev phom sij siab.

 

Koj tsis tag yuav tsum tau kuaj es tsis mob lawm thiaj mam li tsum qhov kev cais.

SUAV XAM SEB YUAV CAIS NTEV NPAUM CAS

Lwm yam uas tsim nyog koj yuav tau ua

 • Yog koj kuaj hauv tsev es pom tias koj mob lawm, qhia koj qhov txiaj ntsim kuaj. Yog tias kuaj hauv tsev es pom tias koj los sis koj tus me nyuam mob lawm, koj tuaj yeem qhia nej cov txiaj ntsim kuaj txhawm rau pab Kev Noj Qab Haus huv Cov Neeg Sab Nraud to taub zoo txog tus kab mob COVID nyob rau hauv peb lub zej zog. Thov nkag mus rau ib qho ntawv soj ntsuam rau txhua tus uas kuaj hauv tsev es pom tias mob lawm. Koj yuav tau sim mus kuaj PCR tom qab ntawd nyob rau ib lub chaw kuaj mob los sis ib qhov chaw kuaj hauv zej zog tsis pub dhau 48 teev txhawm rau lees paub txog qhov txiaj ntsim kuaj.
 • Kev cia siab kom peb tiv tauj. Peb yuav hu xov tooj los sis xa ua ntawv hauv xov tooj rau txhua leej uas kuaj hauv tsev es pom tias mob COVID lawm kom tuaj kuaj nyob rau hauv ib lub chaw kuaj mob los sis ib qhov chaw kuaj hauv zej zog txhawm rau qhia txog cov kev cais nws tus kheej. Yog tias koj tau txais ib tsab xov tooj los sis xa ntawv tuaj hauv xov tooj thiab xav paub tias puas yog tuaj ntawm peb tuaj, koj tuaj yeem hu rau (608) 266-4821.
 • Soj ntsuam koj cov tsos mob thiab hu ua ntej mus cuag koj tus kws kho mob. Yog koj twb tau teem caij lawm, nco ntsoov qhia lawv tias koj mob los sis tej zaum yuav mob COVID-19 lawm.
 • Hu koj tus kws kho mob yog koj muaj ib los sis ntau yam txog cov kev mob no. Tej zaum koj yuav muaj cai kho COVID-19. Public Health Madison thiab Dane County tsis tuaj yeem yuav muab kev kho tus mob COVID-19.
 • Qhia koj tus tswv dej num, tsev kawm ntawv, los sis chaw zov me nyuam txog koj qhov kev muaj mob no.
 • Yog koj muaj mob ti tes ti taw, hu 911 Qhia cov neeg xa koj tias koj mob los sis tej zaum yuav mob COVID-19.
 • Qhia cov neeg uas koj tau nyob sib ze nrog. Cov neeg nyob ib tse nrog koj, thiab lwm tus uas koj tau nyob sib ze nrog yuav tau kuaj, nyob twj ywm hauv tsev, thiab soj ntsuam tus kheej cov tsos mob. Saib peb cov lus qhia txog kev nyob sib ze txhawm rau paub tseeb ntxiv.
 • Ua ib kuaj ruam kom kab mob COVID kis tau tsawg hauv koj tsev neeg. Qhov no txhais tau tias yuav tau npog qhov ncauj qhov ntswg thaum hnoos, txham, rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze yus cov neeg hauv tsev, zam tej kev sib koom siv khoom ua ke xws li tais diav, txaj pw, ntxuav tes tas li thiab ua kev nyiam huv tej qhov chaw uas neeg nyiam tuav (qhov chaw tos txais, tej tes qhov rooj, thiab lub lis mauj) txhua hnub.
 • Koj tsis tag yuav tsum tau kuaj mam li tsum qhov kev cais. Yog koj kuaj tau yooj yim thiab xav kuaj, qhov zoo tshaj plaws yog siv tus pas kuaj (antigen test) thaum kawg 5 hnub cais. Yog kuaj tsis mob lawm, koj tsum qhov kev cais tau tom qab lwm qhov kev ntsuas kom tsum qhov kev cais puav leej raws li qhov kev tsum tau. Yog koj qhov kev kuaj tseem pom tias mob, koj yuav tau cais mus ntxiv kom txog 10 hnub thiab tuaj yeem tsum qhov kev cais nyob rau hnub 11.
  • Kev kuaj PCR/NAAT tsis kuaj los tau yog cov twb nyuam qhuav kuaj es pom tias mob vim tias cov kev kuaj no ces yeej kuaj pom tias mob mus txog 3 lub hlis tom qab koj kuaj pom tias pib mob lawm.

Kuv tau nyob nrog qee tus neeg uas mob COVID-19

The Feem Hauj Lwm Pab Cuam Kev Kho Mob Wisconsin hais tias “nyob sib ze” yog qhov hais tias muaj cov xwm txheej li hauv qab no tau tshwm sim thaum koj nyob ze lwm tus neeg mob COVID-19 thaum lub sij hawm lawv cais tus kheej thiab/los sis ncua sij hawm li ob hnub ua ntej*, tab txawm hais tias lawv yuav tsis muaj cov tsos mob:

 • Koj tau nyob ze tshaj 6 feet ntawm tus neeg mob COVID-19 ntev li 15 feeb los sis ntau tshaj ncua sij hawm 24-teev.
 • Koj tau nyob ze uas muaj feem tau sib ua pa sib ze thiab siv khoom ua ke (piv txwv, hloos los sis txham rau, khoom haus dej ib lub khob, khoom siv hauv tsev, phuam da dej los sis lwm yam khoom siv ntiag tug).
 • Koj lub cev tau sib chwv nrog tus neeg (piv txwv, sib khawm, sib hnia, los sis sib tuav tes).
 • Koj tu los sis tus neeg mob COVID-19 tu koj.
 • Koj nyob los sis tus neeg mob COVID-19 nyob nrog koj.
 • Koj nyob nrog lawv tas hmo yam tsawg ib hmos nyob rau hauv ib lub tsev.

*Ib tug neeg mob COVID-19 yog twb kis tus kab mob ob hnub ua ntej lawv muaj cov tsos mob (los sis ob hnub ua ntej lawv kuaj es pom tias mob yog tias lawv tsis muaj cov tsos mob) thoob plaws ncua sij hawm uas lawv cais.

Lub nas hauv qab no tau txais kev pom zoo los ntawm CDC.

Kev Suav Xam Kev Ceev Tus Kheej

Kev ceev thiab nyob nrug lwm tus thaum koj tau nyob ze cov neeg uas kuaj es pom tias mob COVID-19 lawm.

Hnub uas koj nyob ze muab xam ua hnub 0. Hnub 1 yog thawj ib hnub tseem tom qab koj tau nyob ze tus neeg mob COVID-19 lawm. Nyob twj ywm hauv tsev los sis nyob deb lwm tus neeg yam tsawg 5 hnub.

SUAV XAM SEB YUAV CEEV NTEV NPAUM CAS

YOG KOJ
Tau nyob ze kab mob COVID-19 thiab tseem TSIS tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 cuag ncua THIAB tseem tsis tau mob COVID-19 nyob rau 90 hnub tag los

 

Txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis cuag ncua txhais tau tias koj tsis tau txhaj kom puv tag nrho cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID, nrog rau koob tshuaj txhab ntxiv uas twb txog caij koj mus txhaj lawm.

Ceev koj tus kheej yam tsawg 5 hnub

 

Nyob twj ywm hauv tsev

Nyob twj ywm hauv tsev thiab ceev tus kheej kom yog yam tsawg li 5 hnub tseem.

 

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom tab tom haum yog thaum koj yuav nyob ze lwm tus neeg hauv koj tsev.

 

Mus Kuaj

Tab txawm yog hais tias koj yuav tsis muaj cov tsos mob, mus kuaj yam tsawg 5 hnub tom qab koj tau nyob ze nrog tus neeg mob COVID-19.

 

Cov neeg uas rau tsis tau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nrog rau cov me nyuam yaus qis dua 2 xyoos, tsim nyog ceev li 10 hnub.

Tom qab cais tag

 

Soj ntsuam cov tsos mob

Soj ntsuam cov tsos mob kom nto 10 hnub tom qab koj tau nyob ze ib tug neeg mob COVID-19.

 

Yog koj muaj cov tsos mob cais koj tus kheej tam siv thiab mus kuaj. Nyob twj ywm hauv tsev kom txog thaum koj paub qhov txiaj ntsim kuaj. Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm tus.

Yuav tau ceev faj kom txog hnub 10

 

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom txog li 10 hnub tseem txhua lub sij hawm thaum koj nyob ze lwm tus neeg hauv tsev los sis cov sab nraud. Tsis txhob mus rau tej qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau tau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

 

Yog koj yuav tsum tau mus ntoj ncig ncua sij hawm 6-10 hnub, yuav tau ceev faj

 

Zam tsis txhob mus nyob ze cov neeg uas muaj kev phom sij siab

YOG KOJ
Tau nyob ze kab mob COVID-19 THIAB ho tau txhaj tshuaj tiv thaiv cuag ncua THIAB tseem tsis tau mob COVID‑19 nyob rau 90 hnub dhau los

 

Txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID cuag ncua txhais tau tias koj tau txhaj kom puv tag nrho cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID, nrog rau koob tshuaj txhab ntxiv uas twb txog caij koj mus txhaj lawm.

Tsis tas ceev

Koj tsis tas yuav nyob twj ywm hauv tsev tshwj tsis yog tias koj muaj cov tsos mob.

 

Mus Kuaj

Tab txawm yog hais tias koj yuav tsis muaj cov tsos mob, mus kuaj yam tsawg 5 hnub tom qab koj tau nyob ze nrog tus neeg mob COVID-19.

Soj ntsuam cov tsos mob

Soj ntsuam cov tsos mob kom nto 10 hnub tom qab koj tau nyob ze ib tug neeg mob COVID‑19.

 

Yog koj muaj cov tsos mob

cais tam siv thiab mus kuaj. Nyob twj ywm hauv tsev kom txog thaum koj paub qhov txiaj ntsim kuaj. Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm tus.

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom txog li 10 hnub tseem txhua lub sij hawm thaum koj nyob ze lwm tus neeg hauv tsev los sis cov sab nraud. Tsis txhob mus rau tej qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau tau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

 

Ceev faj yog yuav muaj kev mus ntoj ncig

 

Zam tsis txhob mus nyob ze cov neeg uas muaj kev phom sij siab

YOG KOJ
Kis tau kab mob COVID-19 uas kuaj nyob rau 90 hnub dhau los (tsis yog kuaj qhov lub cev tiv thaiv los sis kuaj hauv tsev)

Tsis tas ceev

Koj tsis tas yuav nyob twj ywm hauv tsev tshwj tsis yog tias koj muaj cov tsos mob.

 

Tsis mus kuaj

Yog koj paub meej tias koj mob COVID-19 nyob rau 90 hnub dhau los, koj tsis tas yuav mus kuaj tshwj tsis yog tias koj muaj cov tsos mob. Yog koj muaj cov tsos mob, tham nrog koj tus kws kho mob.

Soj ntsuam cov tsos mob

Soj ntsuam cov tsos mob kom nto 10 hnub tom qab koj tau nyob ze ib tug neeg mob COVID-19.

 

Yog koj muaj cov tsos mob

cais tam siv  thiab sab laj nrog ib tug kws kho mob seb koj puas tsim nyog mus kuaj. Yog koj mus kuaj, nyob twj ywm hauv tsev kom txog thaum koj paub qhov txiaj ntsim kuaj. Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm tus.

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom txog li 10 hnub tseem txhua lub sij hawm thaum koj nyob ze lwm tus neeg hauv tsev los sis cov sab nraud. Tsis txhob mus rau tej qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau tau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

Ceev faj yog yuav muaj kev mus ntoj ncig

 

Zam tsis txhob mus nyob ze cov neeg uas muaj kev phom sij siab

Yog koj tsis tuaj yeem cais tau, koj yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm tus ntev li 10 hnub. Peb xav kom koj cais tus kheej vim qhov ntawv yog ib txoj kev xaiv uas tiv thaiv kev nthuav txav ntawm tus kab mob COVID.


Muaj qee leej nyob hauv kev tsev neeg mob COVID-19

 • Saib CDC cov ntawv qhia, Kev Saib Xyuas Ib Tug Neeg Mob Hauv Tsev.
 • Tus neeg mob yuav tsum nyob hauv nws chav thiab yuav tsum nws muaj nws chav dej, yog tias ua tau. Lawv yuav tsum kaw qhov rooj, thiab cov khoom noj thiab lwm yam uas xav tau yuav tsum tso rau sab nraum zoov ntawm nws lub qhov rooj nws mam tawm los nqa.
 • CDC muaj ib tsab ntawv qhia ntxiv txog qhov tias yuav ua kev nyiam huv li cas hauv koj lub tsev yog muaj ib tug mob, nrog rau tej kev tu plag tsev, ntaub pua, tais diav, thiab tej quav sw.
 • CDC kuj tseem muaj cov txheej xwm qhia txog tias yuav ua cas thiaj muaj kev phom sij tsawg tshaj plaws uas koj nyob hauv lub tsev uas kaw nti  (piv txwv, cov tsev ua chav uas muaj cooj tshaj ib leeg los sis ib lub tsev muaj ntau phaum neeg).

Kuv yog ib tug neeg ua hauj lwm saib xyuas neeg mob

Cov neeg saib xyuas neeg mob yog nws muaj nws ib cov lus qhia lawm vim yuav tuaj yeem nthuav txav kab mob COVID-19 ntau heev rau lawv cov neeg mob thiab lawv lub meej mom. Cov neeg saib xyuas neeg mob yuav tau ua raws CDC cov lus qhia txhawm rau cov mob nyhav yog lawv cov tswv dej num xav kom lawv rov qab mus hauj lwm.