Txoj Cai Kom Ua Ntawm Kev Noj Qab Haus Huv Tej Teeb Meem Ub No (Public Health Issues Order) Pab Kom Lub Nroog Dane County Mus Rau Qhov Rov Qab Qhib Theem 1 (Reopening Phase 1)

posted 

Nyob rau thaum nyuam qhuav pib lub vas thiv no, Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv hauv Madison thiab Lub Nroog Dane County (Public Health Madison & Dane County) tau tso tawm Dane Mus Rau Tom Ntej (Forward Dane), ib qhov kev npaj maj mam rov qab qhib ib theem zuj zus (phased reopening plan) rau lub Nroog Dane County nyob rau lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 thoob ntiaj teb (pandemic). Hnub no, raws li qhov kuaj ntsuas tsis so (active monitoring) txog ntawm cov ntaub ntawv leb-kev ntsuas (data-based metrics) raws li qhov sau qhia tawm hauv qhov kev npaj ua (plan), txoj cai (an order) kuj tau muab hais tawm kom ua (issued) uas yauv pab kom lub Nroog Dane County mus rau Theem 1 (Phase 1) ntawm qhov kev rov qab qhib ub no (reopening plan), pib lub Tsib Hlis Ntuj vas thib 26, Xyoo 2020 thaum 8:00am sawv ntxov.

“Peb tau tso tawm Dane Mus Rau Tom Ntej (Forward Dane) kom txhua tus neeg nyob hauv lub zej zog thiaj li pom cov yuav tsum tau ua kom tau (requirements) ua ntej es peb thiaj li rov qab pib qhib tau cov kev lag luam hauj lwm (businesses), thiab nyob rau tib lub caij pab kom haum (balancing) kom muaj kev noj qab nyob zoo (health) thiab tsis muaj teeb meem (safe) rau cov pej xeem (residents),” raws li Janel Heinrich tau hais, Tus Coj Ntawm Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv hauv Madison thiab Lub Nroog Dane County.

“Peb kuj tau txais puas puas cov kev kuaj kom paub tseeb seb muaj mob li cas (test results) txhua hnub thiab tau kuaj ntxiv cov ntaub ntawv leb ntsuas (additional data) ntawm lub zej zog qhob chaw kuaj (community testing site) nyob rau tim lub tsev Alliant Energy Center. Peb kuj ntseeg tau tias peb lub nroog ua mus tauj rau ruam tom ntej rov qab qhib ub no los tau (reopening process) nyob rau lub caij no,” Heinrich hais ntxiv.

Theem 1 (Phase 1) muaj xws li:

 • Rov qab qhib ntau ntau cov lag luam hauj lwm (businesses)—raws li cov lab chaw noj mov, cov chaw mus ua kom muaj zog noj qab nyob zoo (gyms), thiab cov taj laj muag khaub ncaws khoom lwm yam ub no (retail establishments)—mus txog li 25% qhov ua tau (capacity) kom raws li tej yam toob kas ntawm kev saib xyuas kev noj qab haus huv (certain public health requirements) thiab kom sawv daws tsis txhob nyob sib ze (physical distancing).
 • Cov chaw txiav plaub hau tej (salons), chaw tiab dua rau lub cev (tattoo parlors), thiab chaw mus zuaj ib ce tsau dej tha rau tes rau taws (spas) tsuas pub qhib mus ntsib raws caij teem xwb (appointment only).
 • Neeg sib sau nyob rau hauv tsev (indoor gatherings) li 10 tus neeg los yog tsawg dua kuj pub (allowed), tab sis ib tug yuav tsum nyob kom deb ntawm ib tug (physical distancing).
 • Neeg sib sau nyob rau nraum zoo (outdoor gatherings) li 25 los yog tsawg dua kuj pub, tab sis ib tug yuav tsum nyob kom deb ntawm ib tug (physical distancing).
 • Tej cov lag luam hauj lwm (select businesses) thiab kev ua ub no (activities) uas muaj qhov yuav sib kis tau kab mob yooj yim (high risk for disease transmission) kuj rawm tsis tau qhib.
“Rawm peb paub tias ntau cov lag luam hauj lwm (businesses), thiab lawv cov neeg siv lawv cov lag luam hauj lwm (customers), kuj xav kom rov qab qhib (reopening) thiab rov qab pib ua hauj lwm rau neeg (providing services) los, peb xav hais dua (stress) tias yog ib qhov lag luam twg xav tias lawv npaj tsis tau tau rov qab qhib rau lub Tsib Hlis Ntuj vas thib 26, lawv yuav tau nyob tos kom lawv npaj tau txhij thiab muaj txhua cov kev pab (systems) nyob thwj chaw lawv tso (in place) mam li qhib,” raws li Heinrich hais.

“Nyob rau lub caij cov lag luam npaj yuav rov qab qhib, kuv txhawb txhua leej txhua tus npaj tej ub no (precautions) los mus pab txo kom kab mob tsis txhob kis ntau tuaj: ntxuav tes tsis so, ua tas ua dua qhov ib tug nyob kom deb ntawm ib tug (social distancing), thiab siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg (face coverings)”, raws li Lub Zos Madison Tswv Zos Mayor Rhodes-Conway hais. “Peb sawv daws yij xav kom ub no rov qab mus zoo li ‘qub’ (‘normal’), tab sis qhov no yog qhov yuav tau maj mam ua ib ruam zuj zus (phased approach) kom thiaj li pab peb tswj tau (contain) thiab pab tau qhov kev mob nkeeg ntawm tus kab mob (mitigate illness); peb qhov kev tauj xub (fight) tsis tau tias.”

Raws li muab sau qhia tawm nyob rau hauv qhov kev npaj Dane Mus Rau Tom Ntej (Forward Dane plan), tej yam ntaub ntawv leb kuaj ntsuas twg (certain data criteria) yuav tsum yog muab ua kom tau ua ntej (must be met) mam li ua tauj mus rau lwm cov theem (phases). Lub Nroog Dane County yuav tsum tau nyob twj ywm (remain) rau Theem 1 (Phase 1) tsawg kawg kom puv 14 hnub, uas yog lub caij rau tus kab mob COVID-19 ncu es mam mob tshwm sim. Yog qhov toob kas no ua tau lawm (criteria are met), Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health) mam li tso cai (issue) mus rau Theem 2 (Phase 2 order). Yog qhov toob kas no ua tsis tau tau (not met), cov kev ntsuas mam li rov qab muab ntsuas (reassessed) tsis so rawm caij (regular intervals).

“Ib qhov tseem ceeb yuav tau paub (note) tias tsis tau muaj hnub xaus ntawm qhov Theem 1 (Phase 1) raws li tam sim no,” raws li Heinrich hais. “Peb pom tias qhov tsawg kawg nkaus (absolute minimum) yog 14 hnub nyob rau Theem ntawd, tab sis qhov tseeb teb zaum peb kuj yuav tau ua mus rau qhov ntev yav tom ntej (longer). Peb cov ntaub ntawv leb (data) thiab kev ntsuas (metrics) mam li qhia peb seb hnub xaus ntawm Theem 1 (Phase 1) yog thaum twg,” Heinrich hais ntxiv.

“Peb tau sib zog ua huaj lwm mloog peb cov tswv ua lag luam hauj lwm (business owners) thiab txhawb lawv rov qab qhib (reopening) tab sis kom ho qhib tau zoo txhawb peb cov pej xeem kev noj qab nyob zoo (public’s health) thiab. Kuv cia siab tias Lub Nroog Dane County qhov kev taug qab-siv ntaub ntawv leb ntsuas (data-driven response) ntawm tus kab mob thoob ntiaj teb (pandemic) yog qhov ua tau yog lawm (right approach) rau peb taug mus,” Lub Nroog Dane Dane County Tus Coj (Executive) Parisi hais.

Raws tias theem (phase) peb nyob rau pauv lawm los, tus kab mob (virus) tsis tau: nws yij rawm sib kis tau (infectious) thiab kaj das txaus ntshai (dangerous) npaum li yam tas. Cov lag luam hauj lwm (businesses) thiab cov chaw ua hauj lwm (workspaces) yij tsim cov kev pab thiv thaiv (measures) pab kom peb sawv daws nyob tau zoo tsis muaj mob teeb meem (safe), tab sis tsis hais qhov chaw twg nej mus rau, nws yij rawm muaj qhov ib tsam kis tau (contact) tus kab mob (virus).

Cov neeg hauv zej zog (community members) yuav tsum tau ceev faj (vigilant) thiab ua kom raws li lub hoob kas saib xyuas kev noj qab haus huv hais pom zoo kom ua (public health recommendations) thiaj li pab tiv thaiv tau lawv tus kheej thiab lwm tus:
 • Nco ntsoov nyob kom deb (physically distance) ntawm lwm cov neeg uas tsis nrog koj nyob es nyob kom deb li 6 feet ntawm lawv.
 • Siv ib qhov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg (face cover) yog koj mus tawm rooj rau cov chaw luam (public).
 • Ua tas ua dua txhua hnub kom raws li cov kev pab tiv thaiv (prevention measures):
  • Ntxuav koj ob txhais tes tsis so siv xab npum thiab dej tsawg kawg kom li 20 xi nkoos (seconds). Yog tsis muaj xab npum thiab dej, siv tshuaj-cawv so pleev tes (alcohol-based hand sanitizer).
  • Tsis txhob kov koj ob lub qhov muag, qhov ntswg, thiab qhov ncauj yog tsis tau ntxuav koj ob txhais tes.
  • Nyob twj ywm hauv tsev thaum muj mob lawm.
  • Tsis txhob mus ze rau cov neeg uas mob lawm.
  • Npog koj qhov ncauj qhov ntswg thaum hnoos los yog txham, ces muab daim ntawv (tissue) pov tseg hauv thoob khib nyiab.
  • Ntxuav thiab so kom huv tsis so (clean and disinfect frequently) tej khoom los yog chaw tau muab kov chwv lawm (touched objects and surfaces).
 • Nyob hauv tsev kom ntau li ntau tau yog koj yog tus neeg ntxiv muaj mob loj taus kis mob loj yooj yim (person at higher risk for severe illness).
Qhov no yog ib qhov teeb meem pauv ceev ceev (rapidly evolving situation). Yog xav paub ntxiv txog ub no (information) thiab cov kev pab (resources) ntawm tus kab mob coronavirus mus saib peb qhov website, publichealthmdc.com/coronavirus. Raws peb nyob rau cov ntaub ntawv tiv tso tawm rau neeg saib tauj pais (social media) (@publichealthmdc hauv Facebook, Twitter, thiab Instagram) yog xav paub txog tej yam pauv tshiab (updates).

Links

Video

Hom:
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?