Hais Txog Peb

Dane County Map

Peb Yog Leej Twg

Peb yog lub tsev noj qab haus huv hauv Madison thiab Dane County, Wisconsin. Muaj neeg ua hauj lwm coob tshaj 250 leej, peb pab cuam rau coob tshaj 560,000 leej nyob rau ntau tshaj 60 lub nroog, cov nroog me thiab cov zos.

Peb Lub Zeem Muag

Neeg Nyob Nyab Xeeb. Thaj Chaw Nyob Nyab Xeeb.

Peb Lub Hom Phiaj

Ua hauj lwm nrog rau tej zej zog kom zoo, tiv thaiv, thiab txhawb nqa kev nyob nyab xeeb rau tej zej zog thiab kev noj qab haus huv rau tag nrho txhua tus neeg.


Pab Tuam Thawj Coj

Janel Heinrich, MPH, MA
Tus Thawj Coj – Public Health Madison & Dane County

Kate Austin Stanford, MPH, MA
Tus Thawj Coj – Chaw Hauj Lwm Saib Ua Hauj Lwm

Bonnie Koenig, MPH/EH, RS
Tus Thawj Coj – Chaw Hauj Lwm Saib Zej Zog Kev Noj Qab Haus Huv

Carl Meyer, MPH
Tus Thawj Coj – Chaw Hauj Lwm Saib Lub Zos Kev Noj Qab Haus Huv

Aurielle Smith, MPH
Tus Thawj Coj – Chaw Hauj Lwm Tsim Cai, Kev Npaj Ua & Ntsuam Xyuas


Peb Ua Dab Tsi

Peb cov hauj lwm tseem ceeb muab faib ua peb pawg:

The first page of our about us fact sheet, which has images of our staff
About Us Overview
2022 Annual report cover has children playing outside with large blow up balls
2022 Annual Report
Our Core Values
Our Core Values

Zoo Siab Txais Tos Koj Ntawm No

Peb txaus siab ua kom sib luag rau txhua tus thiab saib taus. Txhais tau tias peb muab kev pab cuam tsis hais yog haiv, xim tawv nqaij, poj niam txiv neej/yog tub los ntxhais, lub peev xwm, kev ntseeg, kev daj deev, chaw yug, los sis yog pej xeem.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?