A chlid smiles after getting a vaccination

Kev koom tes nrog SSM Kev Noj Qab Haus Huv thiab Madison Metropolitan Tsev Kawm Ntawv Hauv Nroog, peb yuav muaj tshuaj tiv thaiv nyob ntawm rau lub chaw kuaj mob nyob lub caij nplooj ntoos zeeg no. 


Chaw Kuaj Mob Daim Caij Nyoog

Lub Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 2, 2023 (Hnub Monday) txij 12:00 tav su txog 4:00 tsaus ntuj

 • Emerson Elementary School
 • 2421 E. Johnson Street, Madison

Lub Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 9, 2023 (Hnub Monday) txij 12:00 tav su txog 4:00 tsaus ntuj

 • Mendota Elementary School
 • 4002 School Road, Madison

Lub Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 14, 2023 (Hnub Saturday) txij 10:00 sawv ntxov txog 2:00 tsaus ntuj

 • Tsooj Tsev Holtzman (Holtzman Building)
 • 333 Holtzman Road, Madison
 • Nres tsheb nyob nram qab lub tsev

Lub Kaum Hli Ntuj Hnub Tim 16, 2023 (Hnub Monday) txij 8:00 sawv ntxov txog 12:00 tav su

 • Toki Middle School thiab Orchard Ridge Elementary School
 • 5606 Russett Road, Madison

Teem Caij

Teem Caij
 

Tom qab muaj daim phiaj teem caij, koj yuav tau txais ib tsab ntawv lees paub hauv email. 


Nqa Dab Tsi Mus Nrog rau ntawm Chaw Kuaj Mob

 • Cov foos tau ua tiav. Kev ua tiav cov no yuav pab koj mus sai rau ntawm chaw kuaj mob. Yog koj tsis muaj lub tshuab luam ntawv los sis tsis tuaj yeem sau ua ntej txog sij hawm, peb yuav muaj cov ntawv theej rau ntawm chaw kuaj mob.

 • Daim ntawv sau nco cia txhaj tshuaj tiv thaiv koj tus me nyuam. Nqa nrog daim ntawv sau hom tshuaj tiv thaiv txhaj koj tus me nyuam nrog mus. 
 • Koj daim npav tuav pov hwm, yog koj muaj ntawv tuav pov hwm. SSM Kev Noj Qab Haus Huv yuav xa rau koj lub tuam txhab tuav pov hwm txog cov nqi tshuaj tiv thaiv nkaus xwb. Yuav tsis tau them rau ib tus twg li. Tos txais txhua leej txhua tus txawm tsis muaj ntawv tuav pov hwm.

Kev Npaj rau qhov Koj Mus Saib

 • Mob nyhav los sis hloov cov phiaj xwm. Thov nyob so ntawm tsev yog koj muaj mob. Yog koj tsis tuaj yeem mus tau rau koj qhov kev tau teem caij vim mob nyhav los sis vim lwm yam, yeej tsis ua li cas. Tsis tas koj yuav qhia rau peb paub.
 • Sij hawm mus txog. Thov kom mus txog ua ntej sij hawm tau teem caij yam tsawg yog 5 feeb. Qhov no yuav pab kom lub chaw kuaj mob tshais chaw tau ceev thiab yooj yim nres tsheb.
 • Yam koj hnav. Tsis muaj kev ywj pheej nyob cheeb tsam txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, vim li ntawv peb thov qhia koj hnav tsho tes luv thiab nqa nrog lub tsho npab ntev los sis tsho ntaub xov paj kom sov, vim qhov kub no hauv tsev kawm tuaj yeem muaj qhov hloov pauv. Koj yuav nyob hauv qhov chaw kuaj mob li 30 feeb, vim li ntawv koj yuav tau nqa qee yam khoom kom txhob laj nyob.
 • Nyeem Cov Ntaub Ntawv Txog Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob los sis daim ntawv txog cov tshuaj tiv thaiv kav mob.

English

Hmoob

COVID-19 Fact Sheet

(5-11 years old)

(not available)

COVID-19 Fact Sheet

(12 years & older)

(not available)

Hep B VIS

(not available)

HPV VIS

HPV VIS

Flu VIS

Flu VIS

Meningococcal  VIS

(not available)

MMR VIS

MMR VIS

Polio VIS

(not available)

Tdap VIS

Tdap VIS

Varicella VIS

Varicella VIS


Xav Paub Ntau Ntxiv

Muaj lus nug txuas lus nrog Dawn Sebranek, Tus Thawj Kws Pab Neeg Mob los ntawm sau email los sis hu rau (608) 572-7412 (Hauv Google Voice).