Yam yuav ua yog Koj Ua Npaws los sis Ntxim Tau Nrog

a person takes their temperature underneath a bunch of blankets

Nws muaj ntau yam tsos mob uas yuav tshwm sim los ntawm tus kab mob COVID-19, uas yog muaj ua npaws kub, hnoos los sis ua pa nyuab. Ntawm no yog cov ntawv qhia txog yam yuav tau ua:


Kuv Tau Kuaj Pom Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Cais tus kheej nyob ib leeg thaum koj hnov tau tias muaj mob los sis thaum koj kuaj pom tus kab mob COVID-19, txawm yog hais tias koj tsis muaj cov tsos mob los xij.

Kev Xam Kev Cais Tus Kheej Nyob Ib Leeg

Yog tias koj muaj cov tsos mobYog tias koj tsis muaj cov tsos mob
 • Hnub thib 0 ntawm kev cais tus kheej nyob ib leeg yog hnub uas koj pib muaj cov tsos mob, saib raws li thaum koj tau kuaj pom tias muaj tus kab mob
 • Hnub thib 1 yog thawj hnub uas suav tag nrho ib hnub tom qab hnub uas koj pib muaj cov tsos mob
 • Hnub thib 0 yog hnub uas koj tau kuaj (tsis yog hnub uas koj tau txais koj qhov kev kuaj pom tias muaj tus kab mob)
 • Hnub thib 1 yog thawj hnub uas suav tag nrho ib hnub raws li hnub uas koj tau kuaj
 • Yog tias koj muaj cov tsos mob rov muaj dua nyob hauv 10 hnub txij hnub koj tau kuaj, koj kev cais tus kheej nyob ib leeg yuav rov pib rau ntawm hnub thib 0 hauv hnub uas koj pib muaj cov tsos mob

Yuav Cais Tus Kheej Nyob Ib Leeg Li Cas

Xaus Kev Cais Tus Kheej Nyob Ib Leeg

Yog tias koj muaj cov tsos mobYog tias koj tsis muaj cov tsos mob
 • Xaus kev cais tus kheej nyob ib leeg tom qab 5 hnub txwm nkaus yog tias koj tsis hnov tias kub taub hau hauv 24 teev (tsis siv tshuaj noj txo kev kub taub hau) thiab cov tsos mob rov qab muaj.
  • Yog tias koj muaj mob COVID-19 uas yog mob tsis hnyav heev (ua tsis taus pa los sis ua pa nyuaj), koj yuav tsum cais tus kheej nyob ib leeg yam tsawg kawg yog 10 hnub.
  • Yog tias koj muaj mob COVID-19 uas yog mob hnyav los sis cov roj ntsha txhawb zog ua hauj lwm tsis muaj zog, koj yuav tsum cais tus kheej nyob ib leeg yam tsawg kawg yog 10 hnub. Tham nrog koj tus kws kho mob ua ntej yuav xaus qhov kev cais tus kheej nyob ib leeg.
  • Yog tias koj muaj mob COVID-19 uas yog mob me xwb thiab ua tau raws li cov txheej txheem saum toj no, koj tsis tas yuav kuaj thiab kuaj kom pom tias tsis muaj tus kab mob txhawm rau tawm ntawm qhov kev cais tus kheej nyob ib leeg hauv hnub thib 6. Saib peb qhov vev xaib tshaj tawm yog xav paub ntxiv.
 • Siv cov cai pov thaiv kom txog rau hnub thib 10 (saib hauv qab).
 • Xaus kev cais tus kheej nyob ib leeg tom qab 5 hnub txwm nkaus tom qab kuaj pom tias koj muaj tus kab mob. Yog tias koj muaj cov tsos mob tom qab kev kuaj pom tias muaj tus kab mob, koj kev cais hauv 5 hnub yuav tsum tau rov qab pib dua. Hnub thib 0 yog thawj hnub ntawm cov tsos mob.
 • Yog tias koj tsis muaj cov tsos mob dab tsi ntxiv lawm, koj tsis tas yuav kuaj thiab kuaj kom pom tias tsis muaj tus kab mob txhawm rau tawm ntawm qhov kev cais tus kheej nyob ib leeg hauv hnub thib 6. Saib peb qhov vev xaib tshaj tawm yog xav paub ntxiv.
 • Siv cov cai pov thaiv kom txog rau hnub thib 10 (saib hauv qab).

Siv cov kev cai pov thaiv kom txog rau hnub thib 10, yam tsis saib txog tias muaj cov tsos mob los sis tsis muaj.

 • Looj ntaub npog qhov ncauj kom zoo tshaj plaws hauv ncua sij hawm 10 hnub txwm nkaus txhua lub sij hawm koj mus los hauv ib puag ncig hauv koj lub tsev los sis hauv pej xeem. Cov tib neeg uas tsis tuaj yeem looj ntaub npog qhov ncauj, suav muaj cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog qis dua 2 xyoo, yog yuav tsum tau muab cais tus kheej nyob ib leeg hauv ncua sij hawm 10 hnub. Tej zaum koj tuaj yeem tshem koj daim ntaub npog qhov ncauj tawm kom sai tshaj plaws yog yuav tsum tau kuaj ob zaug thiab pom tias tsis muaj tus kab mob lawm, qhov kev kuaj yuav tsum nrug deb li 48 teev sij hawm. Nyeem ntxiv txog txoj hauv kev no.
 • Tsis txhob ntoj ncig. Tsis txhob ntoj ncig kom txog kiag li 10 hnub txwm nkaus tom qab koj cov tsos mob tau pib los sis hnub uas kuaj pom tias koj muaj tus kab mob yog tias koj tsis muaj cov tsos mob.
 • Zam nyob kom deb lwm tus neeg uas txim li muaj kab mob COVID-19.

Lwm yam uas tsim nyog koj yuav tau ua

 • Txiav txim siab txog Qhov Kev Tu Xyuas COVID-19 dawb Hauv Kev Teem Caij Ntsib Hauv Xov Tooj (Telehealth) Muaj kev tu xyuas nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob pub dawb txhawm rau pab pov thaiv koj kom txhob ntsib mob hnyav, pw hauv tsev kho mob, los sis tuag. Koj yuav tsum tuaj yeem tu xyuas qhov no tau hauv tsib hnub uas pib muaj cov tsos mob.
  • Vim tias lub sij hawm no luv heev li, Wisconsin Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv (Wisconsin Department of Health Services) thiaj tau muab kev pab cuam hauv xov tooj txhawm rau kom ceev nrooj txuas nrog tus kws kho mob uas tuaj yeem txiav txim siab seb koj puas tsim nyog tau txais kev tu mob thiab sau ntawv rau nws.
  • Siv qhov kev pab cuam no kom sai li sai tau, txawm tias koj cov tsos mob yuav mob me los xij.
  • Cov tshuaj tiv thaiv kab mob no yog muaj pub dawb thiab muaj muag nyob rau ntau dua 600 lub tsev muag tshuaj hauv lub xeev. Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hwm los tau.
  • Kawm ntxiv thiab hu rau tus xov tooj (833) 273-6330 txhawm rau los pib.
 • Soj ntsuam koj cov tsos mob thiab hu ua ntej mus cuag koj tus kws kho mob. Yog koj twb tau teem caij lawm, nco ntsoov qhia lawv tias koj mob los sis tej zaum yuav mob COVID-19 lawm.
 • Hu koj tus kws kho mob yog koj muaj ib los sis ntau yam txog cov kev mob no. Tej zaum koj yuav muaj cai kho COVID-19. 
 • Qhia koj tus tswv dej num, tsev kawm ntawv, los sis chaw zov me nyuam txog koj qhov kev muaj mob no.
 • Yog koj muaj mob ti tes ti taw, hu 911 Qhia cov neeg xa koj tias koj mob los sis tej zaum yuav mob COVID-19.
 • Qhia cov neeg uas koj tau nyob sib ze nrog. Cov neeg nyob ib tse nrog koj, thiab lwm tus uas koj tau nyob sib ze nrog yuav tau kuaj, nyob twj ywm hauv tsev, thiab soj ntsuam tus kheej cov tsos mob. Saib peb cov lus qhia txog kev nyob sib ze txhawm rau paub tseeb ntxiv.
 • Ua ib kuaj ruam kom kab mob COVID kis tau tsawg hauv koj tsev neeg. Qhov no txhais tau tias yuav tau npog qhov ncauj qhov ntswg thaum hnoos, txham, rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze yus cov neeg hauv tsev, zam tej kev sib koom siv khoom ua ke xws li tais diav, txaj pw, ntxuav tes tas li thiab ua kev nyiam huv tej qhov chaw uas neeg nyiam tuav (qhov chaw tos txais, tej tes qhov rooj, thiab lub lis mauj) txhua hnub.
 • Koj tsis tag yuav tsum tau kuaj mam li tsum qhov kev cais. Yog koj kuaj tau yooj yim thiab xav kuaj, qhov zoo tshaj plaws yog siv tus pas kuaj (antigen test) thaum kawg 5 hnub cais. Yog kuaj tsis mob lawm, koj tsum qhov kev cais tau tom qab lwm qhov kev ntsuas kom tsum qhov kev cais puav leej raws li qhov kev tsum tau. Yog koj qhov kev kuaj tseem pom tias mob, koj yuav tau cais mus ntxiv kom txog 10 hnub thiab tuaj yeem tsum qhov kev cais nyob rau hnub 11.
 • Thov kom paub tias peb tsis tau ua qhov kev tshawb xyuas tus kheej rau kab mob COVID nyob rau ntau qhov xwm txheej. Yog tias koj tau txais tsab xov tooj hu los sis tsab ntawv thiab yuav tsum tau lees txais nws yog tuaj ntawm peb lub chaw hauj lwm sawv cev, koj tuaj yeem hu rau tus xov tooj (608) 266-4821.

Kuv tau nyob nrog qee tus neeg uas mob COVID-19

The Feem Hauj Lwm Pab Cuam Kev Kho Mob Wisconsin hais tias “nyob sib ze” yog qhov hais tias muaj cov xwm txheej li hauv qab no tau tshwm sim thaum koj nyob ze lwm tus neeg mob COVID-19 thaum lub sij hawm lawv cais tus kheej thiab/los sis ncua sij hawm li ob hnub ua ntej*, tab txawm hais tias lawv yuav tsis muaj cov tsos mob:

 • Koj tau nyob ze tshaj 6 feet ntawm tus neeg mob COVID-19 ntev li 15 feeb los sis ntau tshaj ncua sij hawm 24-teev.
 • Koj tau nyob ze uas muaj feem tau sib ua pa sib ze thiab siv khoom ua ke (piv txwv, hloos los sis txham rau, khoom haus dej ib lub khob, khoom siv hauv tsev, phuam da dej los sis lwm yam khoom siv ntiag tug).
 • Koj lub cev tau sib chwv nrog tus neeg (piv txwv, sib khawm, sib hnia, los sis sib tuav tes).
 • Koj tu los sis tus neeg mob COVID-19 tu koj.
 • Koj nyob los sis tus neeg mob COVID-19 nyob nrog koj.
 • Koj nyob nrog lawv tas hmo yam tsawg ib hmos nyob rau hauv ib lub tsev.

*Ib tug neeg mob COVID-19 yog twb kis tus kab mob ob hnub ua ntej lawv muaj cov tsos mob (los sis ob hnub ua ntej lawv kuaj es pom tias mob yog tias lawv tsis muaj cov tsos mob) thoob plaws ncua sij hawm uas lawv cais.Lub nas hauv qab no tau txais kev pom zoo los ntawm CDC.

Yuav ua li cas yog tias koj tau nyob ze cov neeg mob

 • Looj ntaub npog qhov ncauj kom zoo tshaj plaws hauv 10 hnub.
  • Looj ntaub npog qhov ncauj txhua lub sij hawm koj mus los ib puag ncig sab nraud thiab sab hauv koj lub tsev los sis hauv pej xeem.
  • Hnub thib 0 ntawm kev looj ntaub npog qhov ncauj ntawm zaum kawg uas koj nyob ze nrog tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19.
  • Tsis txhob mus rau qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem looj ntaub npog qhov ncauj tau.
 • Yuav tau kuaj yam tsawg kawg yog 5 hnub tom qab koj tau nyob ze nrog tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19, txawm tias koj yuav tsis muaj cov tsos mob los xij.
  • Yog tias koj kuaj tsis pom muaj tus kab mob, txuas ntxiv looj ntaub npog qhov ncauj kom txog kiag hnub thib 10. Koj tseem yuav tuaj yeem kis tau tus kab mob COVID-19 tau txog 10 hnub tom qab koj tau nyob ze cov neeg mob.
  • Yog tias koj kuaj pom muaj tus kab mob, cais tus kheej nyob in leeg tam sim ntawd.
 • Saib cov tsos mob mus kom txog 10 hnub tom qab zaum kawg uas koj tau nyob ze ib tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19. Yog tias koj rov muaj cov tsos mob, cais tus kheej nyob in leeg tam sim ntawd thiab yuav tau kuaj. Txuas ntxiv nyob hauv tsev kom txog rau thaum koj paub txog qhov kev kuaj tau los.
 • Zam nyob kom deb lwm tus neeg uas txim li muaj kab mob COVID-19.

Muaj qee leej nyob hauv kev tsev neeg mob COVID-19

 • Saib CDC cov ntawv qhia, Kev Saib Xyuas Ib Tug Neeg Mob Hauv Tsev.
 • Tus neeg mob yuav tsum nyob hauv nws chav thiab yuav tsum nws muaj nws chav dej, yog tias ua tau. Lawv yuav tsum kaw qhov rooj, thiab cov khoom noj thiab lwm yam uas xav tau yuav tsum tso rau sab nraum zoov ntawm nws lub qhov rooj nws mam tawm los nqa.
 • CDC muaj ib tsab ntawv qhia ntxiv txog qhov tias yuav ua kev nyiam huv li cas hauv koj lub tsev yog muaj ib tug mob, nrog rau tej kev tu plag tsev, ntaub pua, tais diav, thiab tej quav sw.
 • CDC kuj tseem muaj cov txheej xwm qhia txog tias yuav ua cas thiaj muaj kev phom sij tsawg tshaj plaws uas koj nyob hauv lub tsev uas kaw nti (piv txwv, cov tsev ua chav uas muaj cooj tshaj ib leeg los sis ib lub tsev muaj ntau phaum neeg).

Kuv yog ib tug neeg ua hauj lwm saib xyuas neeg mob

Cov neeg saib xyuas neeg mob yog nws muaj nws ib cov lus qhia lawm vim yuav tuaj yeem nthuav txav kab mob COVID-19 ntau heev rau lawv cov neeg mob thiab lawv lub meej mom. Cov neeg saib xyuas neeg mob yuav tau ua raws CDC cov lus qhia txhawm rau cov mob nyhav yog lawv cov tswv dej num xav kom lawv rov qab mus hauj lwm.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?